17.10.2022 КР БШК административдик кызмат орундарынын улук топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнү жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын административдик кызмат орундарынын улук топторуна кадрлардын резервине киргизүүгѳ ачык конкурс ѳткѳрүү  жѳнүндѳ  жарыя кылат

 

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар:

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

 

 Билүүсү:

Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

4) «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) «Коррупцияга каршы аракеттенүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускаманы;

 

Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламентин.

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАРДЫК ТОПТОРУ ҮЧҮН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

:

 

- Кыргыз Республикасынын жараны;

- 21 жаш куракка чыккан;

- Соттуулугу жок;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

- Компьютердик сабаттуулугу жана зарыл программалык өнүмдөрдө (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук тутум) иштей билүүсү.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН УЛУК ТОПТОРУНА КАРАТА КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

Юриспруденция багыты боюнча:

- жогорку юридикалык билим.

-  чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Иштей билүүсү:

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- БШКнын кызыкчылыктары үчүн Кыргыз Республикасынын сот органдарында кесипкөй деңгээлде өкүл болуу;

- ведомстволор ортосунда өз ара аракеттешүү;

- чыр-чатактуу кырдаалды жѳнгѳ салуу.

 

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы.

 

Экономика багыты боюнча:

- экономика, финансы, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит багыттары боюнча жогорку билим;

- "Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү мамлекеттик сатып алууларды башкаруу" сертификатынын бар болушу;

-  чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

Иштей билүүсү:

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду карап чыгуу жана даярдоо;

- 1 С "Бухгалтерияны" билүү;

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы.

 

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар багыты боюнча:

2) программалык-техникалык камсыздоо бѳлүмүнүн эксперти (СА):

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана киберкоопсуздукту камсыздоо багыты боюнча жогорку техникалык билим. 

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

Иштей билүүсү:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ѳз ишин натыйжалуу пландоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;

- командада иштѳѳ;

- маалымат тутумдарын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу, CISCO жабдууларын жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСти жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- маалыматтык  тутумдарды коштоо, маалымат коопсуздугун уюштуруу;

- MicrosoftWindows  чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСты жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ОС NIX  базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- перифериялык жабдууларды жѳнгѳ салуу жана колдоо;

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды практикада колдоно билүү.

 

2) Ысык-Кѳл, Баткен облустарындагы системалык администраторлор (УБ)

- бардык профилдеги жогорку билим. Маалыматтык тутумдар, маалыматтык- коммуникациялык технологиялар, программалаштыруу чѳйрѳсүндѳгү  билимге артыкчылык берилет.

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

Иштей билиши:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет ѳлкѳлүк тажрыйбаны талдоону жүргүзүү жана аларды иш жүзүндѳ колдоно билүү;

- жаңы эмгек шартына кѳнѳ билүү;

- компьютерде жана уюштуруу техникасында, зарыл керектүү программалык өнүмдөрдө ((Word, Excel, интернет браузерде, түйүндүк кошулууларда) толук кѳлѳмдѳ иштей билүү;

- компьютердик техниканы иштетүүнү камсыз кылуу;

- талапкерлер, округдар, участкалык шайлоо комиссиялары, шайлоочулар, рефрендумдун катышуучулары боюнча маалыматтарды жана башка маалыматтарды КР БШКнын маалыматтык шайлоо тутумуна (МШТ) киргизүүнү ишке ашыруу;

- Outlook, VPN түйүндѳрүнүн каражаттары боюнча БШК аппаратына маалыматтарды берүүнү ишке ашыруу;

- МШСнын жогорку ишенимдүүлүгүн жана маалымат коопсуздугун колдоо;

- санкцияланбаган кирүүлѳрдѳн маалымат ресурстарын коргоону камсыз кылуу;

- эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук, ѳрткѳ каршы коргонуу эрежелерин жана ченемдерин жана автоматташтыруу тутумдарынын комплексинин (АТК) орун-жайларынын режимин сактоону камсыз кылуу;

- МШТ үчүн жооп берген түзүмдү аркалап, АТК абалынын ѳзгѳргѳндүгү (иштебей калгандыгы, конфигурациясынын ѳзгѳргѳндүгү ж.б.у.с.)  тууралуу маалыматтарды берүү;

- маалымат тутумдарын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- Microsoft Windows чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо.

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды тажрыйбада колдоно билүү.

 

КОНКУРСКА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

 

1) Конкурстук комиссиянын тѳрагасынын атына жеке арызы;

2) кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, ѳмүр баяны (соттуулугу бар же болбосо жок экендиги жѳнүндѳ маалыматтарды кѳрсѳтүү менен), резюме, сүрѳтү;

3) зарыл кесиптик билимин ырастоочу документтер, иш стажы жана квалификациясы (эмгек китепчесинин кѳчүрмѳсү, билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу, илимий даражасын жана илимий наамын ыйгаруу жѳнүндѳ нотариус же иштеген жери боюнча кызматкерлерди башкаруу кызматы күбѳлѳндүргѳн документтердин кѳчүрмѳлөрү);

4) паспортунун кѳчүрмѳсү;

5) сунуштама кат;

6) тиркѳѳ папкеси (документтер үчүн).

Документтер Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50, дареги боюнча № 201 бөлмөдө беш жумуш күнүн эске алуу менен 2022-жылдын 18-октябрынан 27-октябрын кошуп алганда  саат 9.00дѳн 18.00гѳ чейин (түшкү тамакка тыныгуу - саат 12.30дан 13.30га чейин)  кабыл алынат.

Кошумча маалымат алуу үчүн 62-08-27 телефону боюнча (адам ресурстарын башкаруу секторуна) кайрылса болот.

 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандардын конкурска катышуусуна жол берилбейт.