КР БШКнын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобунун иши жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы

№ 94 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы

көзөмөлдөө-текшерүү тобунун иши жөнүндө

ЖОБО

Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобунун иш-милдеттерин жана максаттарын, аны түзүүнүн тартибин жана ыйгарым укуктарын аныктайт.

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) алдында түзүлгөн көзөмөлдөө-текшерүү тобун уюштуруу жана анын иш тартибин аныктайт.

1.2. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу (мындан ары - көзөмөлдөө-текшерүү тобу) шайлоолорду даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен шайлоо комиссияларына бөлүнгөн каражаттардын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөө үчүн, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин (мындан ары - талапкер), саясий партиялардын каржылык отчетторун текшерүү үчүн талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун акча каражаттарынын туура эсепке алынышын жана пайдаланылышын көзөмөлдөө үчүн түзүлөт. Көзөмөлдөө-текшерүү тобу 7 кишиден кем эмес санда түзүлөт.

1.3. Күчүн жоготту.

(БШКнын 2020-жылдын 26-июнундагы №113 токтомунун редакциясына ылайык)

1.4. Көзөмөлдөө-текшерүү тобу өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, конституциялык мыйзамдарын, мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларын, Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдорун жана башка актыларын, ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.5. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун ишин уюштуруучулук, укуктук жана материалдык-техникалык жактан камсыздоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.

1.6. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун ишин каржылоо Борбордук шайлоо комиссиясынын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

2. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун милдеттери

Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышын жана пайдаланылышын көзөмөлдөө;

- талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, ошондой эле акча каражаттарынын туура эсептелишин жана пайдаланылышын көзөмөлдөө;

- талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүүлөрү чыгымдалышы жана өз ишинин натыйжалары жөнүндө шайлоочуларга маалымдоо.

3. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун функциялары

Негизги милдеттерди аткаруу үчүн көзөмөлдөө-текшерүү тобу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- шайлоо комиссияларынын, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоону каржылоону жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын сактоосун текшерүүнү;

- банк же башка мекеме тарабынан берилген талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерине каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды жыйноону жана талдоону;

- шайлоо фонддорунун атайын эсептерине каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө талапкерлердин, саясий партиялардын каржылык отчетторун текшерүүнү жана алардын адепки каржылык документтерге шайкештигин текшерүүнү;

- шайлоо аяктагандан кийин талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктарынын кайтарылып берилишин көзөмөлдөөнү;

- шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын текшерүүнү;

- шайлоо өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө шайлоо комиссияларынын каржылык отчетторун текшерүүнү, алардын адепки каржылык документтерге ылайыктуулугун белгилөөнү;

- талапкердин, саясий партиянын Борбордук шайлоо комиссиясынын депозит эсебине шайлоо күрөөсүнүн туура келип түшүүлөрүн жана алардын туура кайтарылып берилишин текшерүүнү;

- менчигинин түрүнө карабастан ишкана, мекемелерде жана уюмдарда, банктарда жана башка кредиттик-каржы мекемелеринде шайлоо өнөктүгүн каржылоого тийиштүү маселелер боюнча текшерүү жүргүзүүнү;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону каржылоо маселелери боюнча актыларын иштеп чыгууга катышууну;

- бюджеттик каражаттардын, ошондой эле талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарынын чыгымдалышын текшерүү жыйынтыктары боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдорунун жана башка чечимдеринин долбоорлорун даярдоону;

- жеке жана юридикалык жактардын шайлоону каржылоого тийиштүү маселелер боюнча арыздарын жана даттанууларын кароону;

- бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларына шайлоону каржылоо маселелери боюнча, ошондой эле талапкерлерге, саясий партияларга алардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо жана каржылык отчетторду даярдоо маселелери боюнча усулдук жардам көрсөтүүнү;

- талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каржылык отчетторун Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жана башка маалымат каражаттарына жарыялоону.

4. Көзөмөлдөө-текшерүү тобун түзүүнүн тартиби

4.1. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун курамына төмөнкүлөр кирет: көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси, анын орун басары, көзөмөлдөө-текшерүү тобуна кирген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, укук коргоо, финансылык жана башка мамлекеттик органдардын, уюмдардын жана мекемелердин тартылган адистери. Көрсөтүлгөн органдар, уюмдар жана мекемелер Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен анын карамагына адистерин жумушчу тартипте иш сапарга жиберүүгө милдеттүү.

4.2. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунда иштеген мезгилде тартылган адистер негизги жумуштарынан бошотулат, негизги жумуш орундары боюнча алардын жумушчу орундары (ээлеген кызматы), белгиленген кызматтык айлык маяналары жана башка төлөмдөрү аларда сакталып турат. Көрсөтүлгөн тартылган адистерге ошондой эле шайлоолорду даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сый акылар төлөнүп берилиши мүмкүн.

4.3. Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлөт. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

4.4. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси жок болгон учурда, анын милдеттерин орун басары аткарат.

5. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун ыйгарым укуктары

5.1. Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча:

1) талапкерлердин, саясий партиялардын, төмөн турган шайлоо комиссияларынын финансылык отчетторун текшерет;

2) талапкерлерден, саясий партиялардан, шайлоо комиссияларынан өзүнүн компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды сурайт жана алат;

3) шайлоо алдындагы үгүттөөнү жүргүзүүнү, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо өнөктүктөрүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан башка иш-чараларды жүзөгө ашырууну каржылоонун белгиленген тартиптеринин сакталышын көзөмөлдөйт;

4) мамлекеттик органдарга, менчигинин формасына карабастан уюмдарга, ошондой эле жарандарга, көзөмөлдөө-текшерүү тобунун карамагына киргизилген бардык маселелер боюнча кайрылат, шайлоолорду финансылык камсыз кылуу менен байланышкан зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурайт. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун кайрылууларына жооптор жана ал сураган материалдар 3 күндүк мөөнөттө, ал эми добуш берүү күнүнө 5 жана андан аз күн калганда жана добуш берүү күнү - токтоосуз берилет.

5) шайлоолорду каржылоодо финансылык тартип бузуулар жөнүндө документтерди түзөт;

6) тиешелүү шайлоо комиссиясынын алдына талапкерлерге, саясий партияларга карата, ошондой эле жарандарга жана юридикалык жактарга карата талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо өнөктүктөрүн каржылоодо алар тарабынан жол берилген тартип бузуулар үчүн жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө маселелерди коёт;

7) текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, корутундуларды жана эксперттик баа берүүлөрдү даярдоого эксперттерди тартат.

5.1-1. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү мезгилинде көзөмөлдөө-текшерүү тобу Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө, жеке маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарын эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген форматта талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна каражаттардын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каржылык отчетторун Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялайт.

5.2. Өзүнүн текшерүүлөрүнүн жыйынтыктары боюнча актыларды жана маалымдамаларды түзөт. Жалпылангандан кийин көзөмөлдөө-текшерүү тобунун ишинин натыйжалары жөнүндө маалымат Борбордук шайлоо комиссиясына берилет жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланат.

Актылардын же маалымдамалардын аныктыгы үчүн жеке жоопкерчиликти ага кол койгон адамдар тартат.

6. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчисинин укуктары

жана милдеттери

Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси:

- көзөмөлдөө-текшерүү тобунун ишин уюштурат;

- көзөмөлдөө-текшерүү тобунун карамагына киргизилген маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш пландарына сунуштарды киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, шайлоо комиссияларында, саясий партияларда, коомдук коммерциялык жана башка ишканаларында, мекемелеринде жана уюмдарында ошондой эле талапкерлердин алдында көзөмөлдөө-текшерүү тобунун кызыкчылыктарын жактайт;

- көзөмөлдөө-текшерүү тобунун иштери жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында маалымат берет;

- көзөмөлдөө-текшерүү тобунун курамына кирген адамдардын, көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жумушуна тартылган адамдардын арасында милдеттерди бөлүштүрөт, аларга тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын текшерет;

- көзөмөлдөө-текшерүү тобунун Борбордук шайлоо комиссиясы менен туруктуу байланышын камсыз кылат, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин талап кылган маселелер боюнча сунуштарды киргизет