Жарандык билим берүү: Коррупцияга каршы күрѳшүүнүн эл аралык күнүнүн алкагында коррупцияга каршы агартуу иштери боюнча жумалык

02 декабря 2023

Жыл сайын 9-декабрда бүткүл дүйнѳдѳ коррупцияга каршы күрѳшүүнүн эл аралык күнү белгиленет.

Кыргыз Республикасы 2005-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Коррупцияга каршы конвенциясын ратификациялаган.

Конвенцияга кол койгон мамлекеттер пара алуу, сатып алуу, бийлик жана кызматтык абалдарын кыянатчылык менен пайдалануу жана башка ээлеген ордун кыянатчылык менен колдонуу сыяктуу аракеттерге бѳгѳт коюу чечимдерин кабылалган.

Ушуга байланыштуу 2023-жылдын 1-декабрынан 8-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын Президенетине караштуу Коррупцияга каршы иштиктүү кеңеш (ККИК) КР БШК менен биргеликте мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ѳкүлдѳрүнүн, мамлекеттик органдардын ишине мониторинг жүргүзүүнү ишке ашырган жарандык коомдук уюмдардын катышуусунда аймактардагы жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунда коррупцияга каршы агартуу иштери боюнча жумалык ѳткѳрүүдѳ.

Коррупцияга каршы агартуу иштери боюнча жумалык мамлекеттик иштердин ар түрдүү чѳйрѳсүндѳ коррупцияны алдын алуу жаатында жарандардын маалымат алуусун жогорулатуу багытында ѳткѳрүлүп, мамлекеттик органдардагы коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу адамдардын ар түрдүү чыгып сүйлѳѳсүн камтыйт.

ККИК башкы катчысы Н.А. Муканов жана КР БШК тѳрагасынын орун басары Н.Ч. Койчукеев куттуктоо сѳздѳрүн сүйлѳштү. Алар коррупцияга каршы күрѳшүү маселесине катышуучулардын кызыктар экендигине ѳзгѳчѳ ыраазычылык билдирип, коррупцияны алдын алуу жана ага каршы аракеттенүү боюнча натыйжалуу иштерди камсыз кылууга багытталып кабыл алынган чаралардын маанилүүлүгүн белгилешти.

Коррупцияга каршы агартуу иштери боюнча жумалыктын биринчи күнү тѳмѳндѳгүлѳр чыгып сүйлѳштү:

- КР Эмгек, социалдык камсыз кылуу жана миграция министрлигинин ѳкүлү Т.К. Шаршеев соцалдык коргоо чѳйрѳсүндѳ коррупцияга бѳгѳт коюу боюнча чараларга кеңири талдоо жасады. Анын сүйлѳгүн сѳзүндѳ коррупциялык кѳрүнүштѳрдѳн эркин болгон социалдык коргоонун кыйла натыйжалуу системасын түзүүгѳ багытталган актуалдыуу маселелер жана практикалык кадамдар камтылды.

- Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык кѳзѳмѳл министрлигинин ѳкүлү Б.Д. Какешов мамлекеттик башкарууда ачык жанаайкын механизмдерди түзүүгѳ кѳмѳктѳшкѳн олуттуу ѳбѳлгѳлѳр чагылдырылган, ачык, айкындыкты камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын иштерине баа берди.

Коррупцияга каршы аракеттенүү маселесинин актуалдуулугу коррупциянын коомго келтирген коркунучунун жогорку деңгээли менен шартталган. Талкуунун жүрүшүндѳ анын катышуучулары коррупциялык кѳрүнүштѳрдү түп-тамыры менен жок кылуу үчүн коомдо коррупциялык кандай гана кѳрүнүштѳр болбосун жарандарды жана чиновниктерди укуктук айдыңдын алкагында гана мамиле жасоого муктаждоо менен коомдо аларга карата келишпес мамиле жасоону калыптандырууну белгилешти.

Коррупцияга каршы агартуу иштери боюнча жумалык 8-декабрга чейин улантылат, демек каалоочулардын баары катыша алат.