Сот дипломдорунун анык эместигине байланыштуу эки депутаттын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳ БШКнын токтомун мыйзамдуу деп тааныды

04 августа 2023

Бишкек шаарынын Административдик сотуКыргыз Республикасынын Шайлоо жанареферендум ѳткѳрүү боюнча борбордуккомиссиясынын жогорку билими жѳнүндѳдипломдору жокко чыгарылгандыгынабайланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттарыныныйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуужѳнүндѳ токтомунун мыйзамдуулугун карады.

Алсак, 3-августагы соттун чечими менен КР БШКнын 06.07.2023-жылдагы № 63 токтомунмыйзамсыз деп таануу жѳнүндѳ Фархат Исмаиловдун административдик доосуканаатандырылган жок.

Мындан тышкары, 4-августа КР БШКнын 06.07.2023-жылдагы № 62 токтомун мыйзамсыз дептаануу жѳнүндѳ Фарходбек Алимжановдунадминистративдик доосу да канаатандырылганэмес.

Соттун чечими 30 күндүн ичинде даттанылышымүмкүн.