18.08.2017 №50 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М.Керимбековдун арызы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2017-жылдын 17-августунда «Бишкек шаарынын аймагында кошумча шайлоо участокторун түзүү жөнүндө» Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 2-августундагы № 11/1 Чечимин бекитүү тууралуу» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 7-августундагы № 331 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Керимбековдон арызы келип түшкөн.

Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ (мындан ары –Жумушчу топ) берилген арызды 2017-жылдын 18-августунда маңызы боюнча карады.

Б.Керимбековдун арызын карап чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүлөрү белгилейт.

«Бишкек шаарынын аймагында кошумча шайлоо участокторун түзүү жөнүндө» Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 2-августундагы № 11/1 Чечимин бекитүү тууралуу» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 7-августундагы № 331 токтомуБорбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына, «ЭркинТоо» газетасына2017-жылдын 7-августунда№ 92 (2817) жарыяланган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 44-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, арыздар (даттануулар), шайлоо субъектине анын укуктары бузулганы, чечимдер кабыл алынганы, аракеттер (аракетсиздиктер) жасалганы жөнүндө белгилүү болгон учурдан тартып токтоосуз, бирок 2 календардык күндөн кечиктирбестен берилет.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 201-беренесинин 1, 3, 4-бөлүктөрүнө ылайык, мамлекеттик бийлик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, коммерциялык эмес уюмдун, шайлоо комиссиясынын, алардын кызмат адамдарынын чечими, аракети (аракетсиздиги) менен шайлоо процессинин субъекттеринин шайлоо укуктары бузулуп жатат деп эсептеген жаран же шайлоо процессинин башка субъекти (шайлоочу, талапкер, саясий партия, алардын шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары, коммерциялык эмес уюм, байкоочулар) жоопкер турган жер боюнча биринчи инстанциядагы сотко арыз менен кайрылууга укуктуу.Участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери тиешелүү даттанууларды жогору турган шайлоо комиссиялары карагандан кийин гана сотко даттанылат. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чечимдери жана (же) аракеттери (аракетсиздиги) түздөн-түз сотко даттанылат.Сотко арыз өзүнүн шайлоо укуктары бузулгандыгы жөнүндө арыз ээсине белгилүү болгон чечим кабыл алынган аракет (аракетсиздик) жасалган учурдан тартып тез арада, бирок эки календарлык күндөн кечиктирбестен берилет.Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 201-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык - арыздарды берүү мөөнөтү калыбына келтирилбейт.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын ченемдерин эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясы «Бишкек шаарынын аймагында кошумча шайлоо участокторун түзүү жөнүндө» Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 2-августундагы № 11/1 Чечимин бекитүү тууралуу» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 7-августундагы № 331 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө Б. Керимбеков түздөн-түз сотко кайрылышы керек эле, анткени мыйзамдарда Борбордук шайлоо комиссиясынынчечимдерине (токтомдоруна) түздөн-түз сотко даттанылатургандыгыкаралган деп белгилейт.

Жогоруда баяндалгандарды негизинде, «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары карап чыгышынын тартиби жөнүндө» Жобонун 3.8-пунктун, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 18-августундагы чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 201-беренесине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 44-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы.

ЧЕЧИМ  КЫЛАТ:

1. «Бишкек шаарынын аймагында кошумча шайлоо участокторун түзүү жөнүндө» Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 2-августундагы № 11/1 Чечимин бекитүү тууралуу» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 7-августундагы № 331 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө Б.Керимбековдун арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. 

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГАНЫН  ОРУН БАСАРЫ                    А. БЕКМАТОВ

2017-жылдын 18-августу
№ 50