06.09.2021 №240 «Эне жүрѳгү - Мекен» саясий партиясынын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүн каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ

«Эне жүрѳгү - Мекен» саясий партиясынын ыйгарым укуктуу
ѳкүлдѳрүн каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ

2021-жылдын 3-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу ниети жѳнүндѳ ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүн кѳрсѳтүү менен «Эне жүрѳгү - Мекен» саясий партиясынан Ж.К. Кадыракунова кол койгон билдирме келип түшкѳн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо дайындалгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар, ушул конституциялык Мыйзамга ылайык саясий партиядан талап кылынуучу шайлоо документтерине кол коюу укугуна ээ саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аты-жөнүн жана маалыматтарын көрсөтүү менен, Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого катышары тууралуу жазуу жүзүндө билдирме жиберүүлөрү керек. Жазуу жүзүндөгү билдирме саясий партиянын уставынын нотариалдык ырасталган көчүрмөсү тиркелүү менен, саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен ырасталуусу тийиш».

Конституциялык Мыйзамдын жогоруда кѳрсѳтүлгѳн беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык «Аткаруу бийлигинин саясий партияларды мамлекеттик каттоо чөйрөсүндөгү ишмилдеттерди жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы каттоодон өткөн саясий партиялардын тизмесин түзөт жана шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен, ар бир саясий партиянын жетекчисин көрсөтүү менен, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары расмий жарыялануучу булактарга тизмени жарыялоону камсыз кылат жана ошол эле мөөнөттө көрсөтүлгөн тизмени Борбордук шайлоо комиссиясына жиберет».

Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан жѳнѳтүлгѳн саясий партиялардын тизмесинде (2021-жылдын 1-сентябрындагы №02-08/2612) «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий париясынын жетекчиси катары Молокоев Кадыракун кѳрсѳтүлгѳн.

Бирок Борбордук шайлоо комиссиясына «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий париясы берген билдирмеге Жайнагул Кадыракунова кол койгон, ал жетекчиси катары кѳрсѳтүлгѳн.

Мындай билдирмени алганда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүүдѳ талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ жогоруда кѳрсѳтүлгѳн ылайык келбѳѳ тууралуу билдирмесин Ж.Кадыракуновага берген (2021-жылдын 3-сентябрындагы № 01-14/887).

2021-жылдын 6-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий партиясынын жетекчисине байланыштуу актуалдаштырылган маалыматты берүү жѳнүндѳ билдирме (2021-жылдын 6-сентябрындагы № 02-08/898) берген.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 2021-жылдын 6-сентябрындагы №02-08/2755 катында юридикалык жактардын, филиалдардын (ѳкүлчүлүктѳрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестрине ылайык Молокоев Кадыракун «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий партиясынын жетекчиси болуп саналарын билдирген.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөргө ырастама берет же ушул конституциялык Мыйзамга ылайык каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19, 60-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий партиясынын Ж.К. Кадыракунова кѳрсѳткѳн ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрүн каттоодон баш тартылсын.

2. Ж.К. Кадыракунова кѳрсѳткѳн «Эне жүрѳгү – Мекен» саясий партиясынын билдирмеси кайтарылсын.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 6-сентябры

№240