04.05.2023 №89 №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары Якубов Ильязбек Абдувалиевичти каттоодон баш тартуу жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 60-1-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык «Өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди депутаттыкка көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын Борбордук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен жүргүзүлөт.

Мында талапкер жеке каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт».

2023-жылдын 27-апрелинде Якубов Ильязбек Абдувалиевич Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча ѳзүн-ѳзү кѳрсѳтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары ѳзүн-өзү кѳрсѳтүү жѳнүндѳ арыз (кир. №12/643) берген.

Конституциялык Мыйзамынын 60-1-беренесинин 1-1-бѳлүгүнѳ ылайык: «Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерди каттоо үчүн талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен, жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00гө чейин Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечимин же болбосо өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде талапкерди көрсөтүү жөнүндө арызды жана ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2 жана 3-пункттарында каралган документтерди берет».

 

Конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2 жана 3-пункттарынын талаптарына ылайык, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди каттоо үчүн талапкер же анын ыйгарым укуктуу ѳкүлү Борбордук шайлоо комиссиясына тѳмѳндѳгүлѳрдү берет:

- талапкер тарабынан толтурулган, өмүр баянын жана башка маалыматтарды көрсөтүү менен талапкер жөнүндө маалыматтардын атайын формаларын, паспортунун көчүрмөсүн, жогорку кесиптик билим жөнүндө документтин нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, иштеген же окуган жеринен маалымдаманы, башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө, соттолгондук жөнүндө маалыматтарды, чет мамлекеттин жарандыгы (ошондой эле мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) бар же жок экендиги жагынан жекече маалыматтарын иштетүүгө жазуу жүзүндө макулдугун;

- шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документти.

Ошону менен бирге, конституциялык Мыйзамдын 59-беренесине ылайык, мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоо аракеттеринин мөөнөтү үчтөн бирге кыскарат.

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары кѳрсѳтүлгѳн И. А. Якубов тарабынан талапкерди каттоо үчүн документтерди берүү мѳѳнѳтү аяктаганга карата – 2023-жылдын 30-апрелинин саат 18.00гө чейин Борбордук шайлоо комиссиясына:

1) өз шайлоо фондун түзгөндүгү боюнча;

2) белгиленген ѳлчѳмдѳ шайлоо күрѳѳсүн тѳккѳндүгүн ырастоочу документтери берилген эмес.

 

Конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 7-бѳлүгүнѳ ылайык: «Баш тартуунун негиздери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

1) талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн ушул конституциялык Мыйзамга ылайык зарыл болгон документтерди бербөө;

2) көрсөтүүнүн ушул конституциялык Мыйзамда каралган тартибин сактабоо;

3) талапкерде пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

4) талапкердин башка саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинде катталуу фактысынын болушу, талапкердин бирден ашык шайлоо округунда катталган фактысынын болушу;

5) саясий партиянын, талапкердин өз шайлоо фондун түзбөгөнү;

6) талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына тиешелүүлүгү».

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60-1 беренесинин, 61-беренесинин 7-бөлүгүн, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2023-жылдын 4-майындагы №33 корутундусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесинин 7-бѳлүгүнүн 1, 5-пунктарына ылайык, өз шайлоо фондун түзбөгөндүгүнө жана шайлоо күрѳѳсүн тѳккѳндүгүн ырастоочу документин бербегендигине байланыштуу Якубов Ильязбек Абдувалиевичти №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктѳлсүн.

 

 

 

ТӨРАГА                                                                                Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 4-майы

№ 89