11.02.2020 №43 «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын...

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 11-октябрындагы №151-токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,18-беренелерин жетекчиликке алып,  Кыргыз Республикасын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августундагы №117 Мыйзамына ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 11-октябрындагы №151-токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) токтомдун аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1-пункт «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 11-октябрындагы №151-токтому менен бекитилген  «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо жөнүндө» Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Жобонун аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1.1-пунктта:

- биринчи сүйлөм төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо жөнүндө» ушул Жобо (мындан ары - Жобо) жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоонун тартибин жана шарттарын жөнгө салат.»;

- экинчи сүйлөм «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин  «жана интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын;

3) экинчи бөлүмдүн аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин  «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 2.1- пункт:

- «кечиктирбестен» деген сөздөрдөн кийин «шайлоо алдындагы үгүткө катышууга ниетин билдирген» деген сөздөр менен толукталсын,

 - «мезгилдүү басылмалардын редакциялары» деген сөздөрдөн кийин «интернет-басылмалардын ээлери» деген сөздөр менен толукталсын;

5) 2.2- пункт:

- биринчи абзац «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын,

- экинчи абзац «жалпыга маалымдоо каражатынын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылманын» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«-интернет-басылмалар үчүн юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн же жеке ишкерди каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;»;

- алтынчы абзац «жалпыга маалымдоо каражаты» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылма» деген сөздөр менен толукталсын, «телефондук» деген сөз «электрондук» деген сөзгө алмаштырылсын, «press_slujba@shaiIoo.gov.kg, pressa@shaiIoo.gov.kg» деген сөздөр алып салынсын;

6) 2.3.-пункттунда «арыз» деген сөз «кабарлама» деген сөзгө алмаштырылсын;

7) Жобо төмөнкү мазмундагы 2.3.-1.-пункт менен толукталсын:

«2.3-1. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар тарабынан берилген документтерде дал келбөөчүлүктөр табылганда, шайлоо комиссиясы документтер алынгандан кийин 24 сааттын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет-басылмаларга ошол дал келбөөчүлүктөр жөнүндө кабарлайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар кабарлама алынган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүү киргизүүгө жана ондолгон документтерди шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу. »;

8) 2.4.-пункт «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин  «жана интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын;

9) 2.5.-пунктта:

- биринчи абзац «жалпыга маалымдоо каражатынын» деген сөздөрдөн кийин  «, интернет-басылмалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

- экинчи абзац төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Шайлоо комиссиясы өткөрүп жаткан бир иш-чарага бир жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын өкүлдөрүнүн саны аларды шайлоо комиссияларынын жыйналыштары жана башка иш-чараларды жүргүзүлүп жаткан жайларга жайгаштыруунун реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аныкталат жана жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын ар биринен эки адамдан ашпайт»;

10) 3-бөлүмдүн аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын;

11) 3.1-пунктта:

- биринчи абзац «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «жана интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын,

- экинчи абзац «жалпыга маалымдоо каражаттарын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын, «жалпыга маалымдоо каражаттарына» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларга» деген сөздөр менен толукталсын,

- үчүнчү абзац «жалпыга маалымдоо каржаттарына»  деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларга» деген сөздөр менен толукталсын, «жалпыга маалымдоо каржаттарын»  деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын ;

- төртүнчү абзац «жалпыга маалымдоо каржаттарынан»  деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалардан» деген сөздөр менен толукталсын;

12)  3.2.-пункт «жалпыга маалымдоо каржаттарын»  деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын;

13) 3.3-пункт «жалпыга маалымдоо каржаттарын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмаларды» деген сөздөр менен толукталсын, «жалпыга маалымдоо каржаттарынын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалардын» деген сөздөр менен толукталсын ;

14) 3.4-пунктта:

- биринчи, экинчи, үчүнчү жана алтынчы абзацтар  ар кандай жөндөмөлөрдөгү «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «, интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын,

- онунчу абзац төмөнкү редакцияда баяндалсын:

« - жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын суроо-талабы боюнча маалыматтык-маалымдама материалдары менен тааныштырат»;

15) 5-бөлүмдүн аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттарынын»деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

16) 5.1.-пунктта:

 - биринчи жана он үчүнчү абзацтар «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын;

- он төртүнчү абзац алып салынсын,

- он бешинчи абзац «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын,

- он сегизинчи абзац «(эфирден)» деген сөздөн кийин «, интернет-басылмадан» деген сөздөр менен толукталсын;

17) 5.3.-пунктагы «журналист» деген сөз «жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын өкүлү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 5.4.-пунктта  «журналист» деген сөз «жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын өкүлү (журналист)» деген сөздөргө алмаштырылсын;

19)  5.5-пункттун биринчи абзацы  төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 «Жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын өкүлүнүн (журналисттин) кесиптик укуктары, ар-намысы жана кадыр-баркы мыйзам менен корголот.»;

20) 6-бөлүмдүн аталышы «жалпыга маалымдоо каражаттарынын» деген сөздөрдөн кийин «,интернет-басылмалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

21) 6.1.-пункт «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын;

22) 6.2.-пункттун биринчи жана алтынчы абзацтары «жалпыга маалымдоо каражаттары» деген сөздөрдөн кийин «,интернет-басылмалар» деген сөздөр менен толукталсын;

23) 6.3.-пункттагы ар кандай жөндөмөлөрдөгү «жалпыга маалымдоо каражаты» деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү  «, интернет-басылма» деген сөздөр менен толукталсын;

24) 6.4.-пунктта:

- биринчи абзац «жалпыга маалымдоо каражатынын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылманын» деген сөздөр менен толукталсын,

- экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын :

«- жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын өкүлү редакциядан, интернет-басылмадан бошотулганда (мындай учурда редакция же интернет-басылма башка өкүлдү аккредиттөөгө укуктуу);»,

- үчүнчү абзац «жалпыга маалымдоо каражатынын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылманын» деген сөздөр менен толукталсын;

25)  6.5.-пункт «жалпыга маалымдоо каражатынын» деген сөздөрдөн кийин «, интернет-басылмалардын» деген сөздөр менен толукталсын;

26) 6.6.-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын  «Жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын жана/же алардын өкүлдөрүнүн аккредитациясын кайра чакыртып алуу жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алат ».

3. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                     Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 11-февралы,

№ 43