11.02.2020 №42 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 20-октябрындагы №159-токтому менен бекитилген .....

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 20-октябрындагы №159-токтому менен бекитилген «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларга маалымдоо жана маалыматтарды таратуу жөнүндө» Жобого

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,18-беренелерин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынынын 22-беренесин жетекчиликке алып,  Кыргыз Республикасын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын  «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августундагы №117 Мыйзамына ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 20-октябрындагы №159-токтому менен бекитилген «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларга маалымдоо жана маалыматтарды таратуу жөнүндө» Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1.4-пункт:

- төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү, төртүнчү, бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:

«шайлоочуларга маалымдоо - шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү жана шайлоо комиссияларынын, шайлоо участокторунун иши, шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн жана өзгөртүүнүн тартиби, добуш берүүгө катышуунун тартиби, добуш берүүнүн тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөнүн жана шайлоонун натыйжаларын аныктоонун тартиби жөнүндө маалыматтарды даярдоо жана жайылтуу боюнча иш; тигил же бул талапкер, саясий партиялар үчүн же аларга каршы шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыбаган жана кандайдыр бир талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга (саясий партияларга) артыкчылык түзбөгөн шайлоо комиссияларынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын талапкер (талапкерлер) жана саясий партия (саясий партиялар) жана алардын программалары жөнүндө расмий маалымат;

маалыматтык материал - шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү жана шайлоо комиссияларынын, шайлоо участкаларынын иши, шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн жана өзгөртүүнүн тартиби, добуш берүүгө катышуунун тартиби, добуш берүүнүн тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыгынын белгилөөнүн жана шайлоонун натыйжаларын аныктоонун тартиби жөнүндө маалыматтар камтылган басылма, укма-көрмө жана башка материалдар; тигил же бул талапкер, саясий партиялар үчүн же аларга каршы шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыбаган жана кандайдыр бир талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга (саясий партияларга) артыкчылык түзбөгөн талапкер (талапкерлер) жана саясий партия (саясий партиялар) жана алардын программалары жөнүндө шайлоо комиссияларынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын расмий маалыматы;

интернет - маалыматты сактоо жана берүү үчүн глобалдык (бүткүл дүйнөлүк) компьютердик тарам (бириккен компьютердик тарамдардын тутуму);

интернет-басылма - эгерде интернет-басылмага кирүүчүлөрдүн саны суткасына 500 уникалдуу кирүүчүдөн же айына 1000 уникалдуу кирүүчүдөн ашса, социалдык тарамдардагы интернет-блогдордон жана жеке адамдардын персоналдык барактарынан тышкары, жаңылыктык, маалыматтык-талдоочулук, көңүл ачуучулук жана башкача мүнөздөгү материалдарды камтыган, Кыргыз Республикасында администрацияланган (модернизацияланган) же Кыргыз Республикасынын жарандары жана (же) юридикалык жактары ээлик кылуучулары болуп саналган, интернет тарамына кирүүчүлөрдүн эркин кирүүсүнө мүмкүнчүлүк берген интернет сайт (портал, форум);

- төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:

«катталган талапкер - шайлоо аркылуу жергиликтүү кеңештин депутатынын кызмат ордун ээлөө үчүн талапкер катары тиешелүү шайлоо комиссиясында катталган, Конституцияда жана ушул Мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык келген адам;»;

2)  2.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 «2.1. Шайлоочуларга маалымдоо - шайлоо өнөктүгүнүң мезгилинде шайлоочулардын шайлоого катышуусуна, жарандардын өз эрк-ниет аң-сезимдүү жана эркин билдирүүсүнө жана шайлоонун айкындуулугуна түртүүгө көмөктөшүүчү материалдарды даярдоо жана таратуу боюнча иш.

Шайлоочуларга маалымдоо өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) Төмөнкүдөй маалыматтарды таратууну:

-  шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү жөнүндө;

- шайлоо комиссияларынын иши жөнүндө;

- шайлоо участоктору  жөнүндө;

- шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн жана өзгөртүүнүн тартиби жөнүндө;

-  добуш берүүгө катышуу тартиби жөнүндө;

- добуш берүү тартиби жөнүндө;

- добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын белгилөө тартиби жөнүндө;

2) Шайлоо комиссияларына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий маалымдоо:

- кайсы бир талапкерге (талапкерлерге) артыкчылык түзбөй туруп, тигил же бул талапкер үчүн, же аларга каршы шайлоо алдында үгүт жүргүзүү белгилери камтылбаган талапкер (талапкерлер) жана анын (алардын) программалары жөнүндө,

- кайсы бир саясий партияга (партияларга) артыкчылык бербей туруп жана тигил же бул саясий партия үчүн же ага каршы үгүт жүргүзүү белгилери камтылбаган саясий партия (партиялар) жана анын (алардын) программалары жөнүндө.»;

3) 2.4-пункт  «мыйзамдарда» деген сөздөн кийин «, ушул Жободо» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 2.5-пунктта «же» деген сөз «жана интернет-басылмаларда» деген сөздөр менен толукталсын;

5) Жобо төмөнкүдөй мазмундагы  2.5-1-пункт менен толукталсын:

«2.5-1. Республикалык бюджеттен каржыланган телерадиоуюмдар, башка телерадиоуюмдар жана санариптик берүүнүн атайын пакетине кирген телерадиоуюмдар шайлоо комиссияларына акысыз эфирдик убакытты шайлоочуларга маалымдоо үчүн жетиштүү көлөмдө берүүгө милдеттүү:

- өзүн шайлоочулардын тизмесинен текшерүүнүн зарылдыгы жөнүндө;

- добуш берүүгө катышуу тартиби жөнүндө;

- добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө;

- шайлоо процессинин жүрүшү жөнүндө;

- шайлоо процессинин башка маселелери жөнүндө.»;

6) 3.2-пунктта «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы» деген сөздөр алып салынсын;

7) 3.3-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Шайлоо комиссиялар шайлоочуларга маалымдоону жүзөгө ашырат

- көрсөтүлгөн, катталган талапкерлер жөнүндө,

- саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө,

- талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы каржылык отчеттору жөнүндө.»;

8) 3.4-пункттун биринчи абзацында «интернет» деген сөз «жана интернет- басылмалар» деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 3.4-1-пункт менен толукталсын:

«3.4-1. Маалыматтык теле жана радио программаларда, мезгилдүү басылмалардагы (менчигинин түрүнө карабастан) жарыялоолордо катталган талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалыматтар, талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо алдындагы иш-чараларды өткөрүүсү жөнүндө билдирүүлөр өзүнчө маалыматтык блок катары, комментарийсиз берилүүгө тийиш.

Мындай маалыматтык блокторго талапкерлер, каржылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр, саясий партиялар акы төлөбөйт.

Аларда кайсыл бир талапкерге же саясий партияга артыкчылык берилбөөгө тийиш, кайсыл бир талапкерди же саясий партияны, мунун ичинде анын шайлоо алдындагы ишин чагылдыруу убактысы, мындай билдирүүлөр үчүн берилген эфир убактысынын же басылма аянтынын көлөмү боюнча кодулоого жол берилбөөгө тийиш.»;

10) Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 3.5-1-пункт менен толукталсын:

«3.5-1.Шайлоо комиссиялары ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочуларга маалымдоо боюнча зарыл чараларды көрөт.

Маалыматтык материалдар сурдокотормону же субтитрди колдонуу менен укма-көрмө форматта (санариптик алып жүрүүчүдө) даярдалып, окууга ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, Брайль шрифтин жана (же) тексттик файлдарды үн же тактилдик сигналдарга кайра өзгөртүүчү экранда жеткиликтүүлүгүнүн компьютердик программалар, ошондой эле башка атайын каражаттар орнотулган атайын жабдууну (тифлокаражаттарды) пайдалануу менен даярдалышы керек.

Көрсөтүлгөн ченемдерди ишке ашыруу максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан алынган маалыматтын негизинде ДМЧА үчүн артыкчылыктуу болгон атайын форматта чыгарууга сунушталган материалдардын тизмеги боюнча маалыматтарды берет. Атайын форматта чыгарууга сунушталган материалдардын тизмеги ДМЧА коомчулугу менен макулдашуудан өтөт жана даярдоого жөнөтүлөт.»;

11) Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 3.6-1-пункт менен толукталсын:

«3.6-1. Талапкерлер жана саясий партиялар тийиштүү шайлоо комиссиясында талапкер, талапкерлердин тизмелери катталган күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен тийиштүү шайлоо комиссиясына программаларын берет. Тийиштүү шайлоо комиссиясы программаны алган учурдан тартып 24 сааттын ичинде талапкердин, саясий партиянын программасын расмий сайтта жарыялоо үчүн БШКга электрондук почта аркылуу өткөзүп берет.».

2. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                      Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 11- февралы

 № 42