18.11.2020 №346 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ» Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №121-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ» Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо жѳнүндѳ» 2020-жылдын 24-октябрындагы № 263 токтомуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 14, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын унификациялоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ Жобо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №121 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ Жобо тууралуу» токтомдун аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө»;

2) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө» Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.»;

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы № 121-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ» Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳ жѳнүндѳ» Жобонун (мындан ары - Жобо) аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө»;

2) бүткүл текст боюнча ар кандай сандагы, жөндөмөдөгү «саясий партиялар» деген сөздөрдөн мурда тиешелүү сандагы, жөндөмөдөгү «талапкерлер,» деген сөз менен толукталсын;

3) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө» бул Жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу, добуш берүү, шайлоочулардын эрк-ниетин билдирүүсү үчүн жайды жана жабдууларды даярдоо, анын ичинде шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын добуштарын саноонун, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөнүн инновациялык технологияларын пайдалануу, ошондой эле жарандардын өздөрүнүн шайлоо укуктарын ишке ашырууда коопсуздукту камсыздоо тартибин жөнгө салат.»;

4) 5-пункттагы биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү системасын төмөнкүлөр түзөт:»;

5) 8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«8. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо комиссиясы кереге көрнөктөрдү жасайт, аларда бардык талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин каттаткан саясий партиялар жөнүндө маалыматтык материалдар жайгаштырылат. Көрсөтүлгөн материалдарда үгүт чакырыктары камтылбашы керек. Кереге көрнөктөрдө ошондой эле толтурулган шайлоо бюллетендеринин үлгүлөрү жайгаштырылат, алар катталган талапкерлердин фамилияларын, саясий партиялардын аталыштарын камтыбашы керек.»;

6) 24-пунктта «катышып отурган» деген сөздөрдөн кийин «талапкерлердин» деген сөздөр менен толукталсын;

7) 24-пункттагы «катышып отурган» деген сөздөрдөн кийин «талапкерлердин,» деген сөз менен толукталсын;

8) 30-пункттагы «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдүн алдында «Кыргыз Республикасынын Президентин жана» деген сөздөр менен толукталсын;

9) 33-пункттагы «катышып отурган» деген сөздөрдөн кийин «талапкерлердин, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн» деген сөздөр менен толукталсын;

10) 43-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«43. Шайлоочу шайлоо бюллетенине белгини өзү тандаган талапкердин, саясий партиянын пайдасына тиешелүү чарчыга же "Баарына каршы" позициясына коет. »;

11) 45-пункттагы «комиссиясынын мүчөсү,» деген сөздөрдөн кийин «талапкер, талапкердин,» деген сөздөр менен толукталсын;

12) 50-пункттагы «жер ага» деген сөздөрдөн кийин «талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн,» деген сөздөр менен толукталсын;

13) 51-пункттагы «мында» деген сөздөн кийин «катталган талапкерлер,» деген сөздөр менен толукталсын;

14) 52-пункттун төртүнчү абзацындагы «көчүрмөсү катышкан» деген сөздөрдөн кийин «талапкерге, талапкерлердин,» деген сөздөр менен толукталсын;

15) 81-пункт төмөнкү редакциядагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Шайлоонун натыйжалары «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын негизинде аныкталат.»;

16) 83-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«83. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан төмөнкү учурларда шайлоо болбой калды деп таанылат:

1) эгерде башка талапкерге караганда алда канча көп сандагы добуш алган талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны, шайлоочулардын бардык талапкерлерге каршы берилген добуштарынын санынан аз болсо. Бул учурда кайра шайлоо өткөрүлөт;

2) эгерде талапкерлердин тизмесинин бири да мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуу үчүн зарыл болгон сандагы добуштарды ала албаса;

3) эгерде талапкерлердин башка тизмесине караганда алда канча көп сандагы добуш алган талапкерлердин тизмеси үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны, шайлоочулардын бардык талапкерлердин тизмесине каршы берилген добуштарынын санынан аз болсо. Бул учурда кайра шайлоо өткөрүлөт.

Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны шайлоочулардын тизмесинде шайлоо бюллетендерин алганы жөнүндө шайлоочулар койгон колдордун саны, ал эми кошумча контролдоо зарыл болгондо - ошондой эле идентификациядан өткөнү жөнүндө чектер боюнча аныкталат.»;

3. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

4. «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу жана тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 3-августундагы № 320-токтому менен бекитилген

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 18-ноябры

№346