30.01.2020 №27 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо ....

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо документтерин жеткирүү, өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда аларды санкцияланбаган жеткиликтүүлүктөн коргоону камсыз кылуу тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 485 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо документтерин жеткирүү, өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда аларды санкцияланбаган жеткиликтүүлүктөн коргоону камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо документтерин жеткирүү, өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда аларды санкцияланбаган жеткиликтүүлүктөн коргоону камсыз кылуу тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу“ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 485 Жобону бекитүү боюнча токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
  1. токтомдун аталышында:
  • “шайлоо документтерин” деген сөздөрдөн кийин “жана референдум документтерин” деген сөздөр менен толукталсын,
  •  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо” “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча”деген сөздөр менен алмаштырылсын,

2) 1-пунктта:

  • “шайлоо документтерин” деген сөздөрдөн кийин “жана референдум документтерин” деген сөздөр менен толукталсын,
  • “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо” “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча” деген сөздөр менен алмаштырылсын,

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 485 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо документтерин жеткирүү, өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда аларды санкцияланбаган жеткиликтүүлүктөн коргоону камсыз кылуу тартиби жөнүндө" Жобого төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Жобонун аталышында:

  • “шайлоо документтерин” деген сөздөрдөн кийин “жана референдум документтерин” деген сөздөр менен толукталсын,
  •  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана                           Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо” “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча” деген сөздөр менен алмаштырылсын,

2) 1.1.-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1.1. Ушул Жобо «Кыргыз Республикасынын Президентин жана  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө шайлоо документтерин жана референдумдун документтерин (мындан ары – шайлоо документтерин), участкалык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорун, аймактык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорун жана жыйынды таблицаларын жогору турган шайлоо комиссияларына жеткирүү, өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда аларды санкциясыз ачуудан коргоого жана сакталышын камсыз кылууга багытталган.»;

3) 1.3.-пункт «шайлоо бюллетендеринин» деген сөздөрдөн кийин «жана/же добуш берүү үчүн бюллетендердин (мындан ары - шайлоо бюллетендеринин)» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 1.4.-пункт  төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«референдумдун документтери - референдумга катышуучулардын тизмелери, жарактуу, жараксыз, пайдаланылбаган (керектен чыгарылган), бузулган (каталар менен толтурулган) бюллетендер, ошондой эле референдум өткөрүү боюнча шайлоо участогунун жайынан тышкары добуш берүү үчүн референдумдун катышуучуларына берилген бюллетендер, шайлоо комиссияларынын протоколдору, референдумдун маселелери боюнча алардын чечимдери, добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндө жыйынды таблицалар, ошондой эле идентификациядан өткөндүгү жөнүндө чектер, идентификация боюнча алгачкы жана жыйынтык отчеттор;»;

5) 2.1.-пункт «Керектен чыгарылган шайлоо бюллетендери» деген сөздөрдөн кийин «жана/же «Добуш берүү үчүн керектен чыгарылган бюллетендер»» деген сөздөр менен толукталсын;

6) 2.2.-пункт «Добуш берүү үчүн көчмө үкөктөн алынган жараксыз шайлоо бюллетендери» деген сөздөрдөн кийин «жана/же «Добуш берүү үчүн көчмө үкөктөн алынган добуш берүү үчүн керектен чыгарылган бюллетендер»» деген сөздөр менен толукталсын;

7) 2.3.-пунктта:

- «шайлоо участогунун» деген сөздөрдөн кийин «(референдумду өткөрүү боюнча участогунун)» деген сөздөр менен толукталсын,

- «шайлоочулардын тизмелеринин» деген сөздөрдөн кийин «(референдумдун катышуучуларынын тизмелеринин)» деген сөздөр менен толукталсын,

8) 2.5.-пунктта:

- «шайлоочулардын тизмесин» деген сөздөрдөн кийин «(референдумдун катышуучуларынын тизмесин)» деген сөздөр менен толукталсын,

- «саясий партиялардын өкүлдөрүнүн» деген сөздөрдөн кийин «(«макул» тобунун жана «каршы» тобунун өкүлдөрүнүн)» деген сөздөр менен толукталсын;

9) 2.7.-пунктта:

- жетинчи абзац «турган шайлоочуну» деген сөздөрдөн кийин «(референдумдун катышуучусун)» деген сөздөр менен толукталсын,

- он алтынчы абзацтагы «2-формадагы» деген сөз жана сан «шайлоо дарегин алмаштыруу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү» деген сөздөргө алмаштырылсын,

 - он жетинчи абзацтагы «3-формадагы» деген сөз жана сан «каталар жана так эместиктер жөнүндө шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» деген сөздөргө алмаштырылсын,

10) 2.8.-пункттун  үчүнчү абзацы «партиялардын өкүлдөрүнүн» деген сөздөрдөн кийин «(«макул» тобунун жана «каршы» тобунун өкүлдөрүнүн)» деген сөздөр менен толукталсын;

11) 2.9.-пункт «партиялардын өкүлдөрүнүн» деген сөздөрдөн кийин «(«макул» тобунун жана «каршы» тобунун өкүлдөрүнүн)» деген сөздөр менен толукталсын;

12) 3.1.-пункт «партиялардын өкүлдөрүнүн» деген сөздөрдөн кийин «(«макул» тобунун жана «каршы» тобунун өкүлдөрүнүн)» деген сөздөр менен толукталсын.

3. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                 Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 30-январы

№ 27