24.10.20 №263 Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо жѳнүндѳ

2020-жылдын 15-октябрында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбеков ѳзүнүн ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу, ѳз ыктыяры менен отставкага кетүү жѳнүндѳ эл алдында билдирүү жасады.

2020-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши ѳзүнүн ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳ С.Ш. Жээнбековдун билдирүүсүн укту.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык мыйзам) 48-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык «Президентти мөөнөтүнөн мурда шайлоо Конституцияда каралган учурларда, иштеп жаткан Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалат жана иштеп жаткан Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 3 айлык мөөнөттө өткөрүлүшү керек. Бул учурда ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген шайлоо иш аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат».

2020-жылдын 23-октябрына чейинки мѳѳнѳттѳ Кыргыз Респуликасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону дайындаган жок.

Конституциялык мыйзамдын 48-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык «Эгерде Жогорку Кеңеш Президентти шайлоону же мөөнөтүнөн мурда шайлоону ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө дайындабаган учурда, Президентти шайлоо же мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган болуп эсептелет. Мындай учурларда шайлоону дайындоонун мөөнөтү аяктаган күндөн кийинки күн шайлоонун дайындалган күнү болуп эсептелет». Демек, Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо 2020-жылдын 23-октябрында дайындалынды деп эсептелинет.

Конституциялык мыйзамдын 48-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, шайлоону өткөрүү күнү дайындалган болуп эсептелгенден тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарына Президентти шайлоону же мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүнүн күнүн расмий жарыялайт жана ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген мөөнөттө шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштурат.».

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Мѳѳнѳтүнѳн мурда Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо Президенттин ыйгарым укуктары токтотулган күндѳн тартып үч айлык мѳѳнѳттѳ ѳткѳрүлѳт».

Демек, Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнүн мурда шайлоо 2021-жылдын 16-январын кошуп алганга чейин, дем алыш күнү ѳткѳрүлүүгѳ тийиш.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68, 106-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесин, «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 7, 14, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо 2020-жылдын 23-октябрында дайындалынды деп эсептелинет.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону ѳткѳрүү датасы 2021-жылдын 10-январы, жекшемби белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппараты:

-Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча негизги уюштуруу – практикалык иш-чаралардын календардык планын;

- Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгымдардын сметасын бекитүүгѳ киргизсин.

4. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Бекматовго жүктѳлсүн.


ТӨРАГА                                                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 24-октябрь 2020-жыл

№ 263