22.01.2020. №11 «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочуларды аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республик

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочуларды аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 11-июлундагы № 226 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

«Кыргыз Республикасыын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августундагы №116-конституциялык Мыйзамынын 3-беренесин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августу № 117 Мыйзамын жана «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын кээбир ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндө мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылыйык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочуларды аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 11-июлундагы №226-токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышында:

- «аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын» деген сөздөр «каттоонун» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Президентин» деген сөздөрдөн кийинки «жана»  деген сөз «,» белгиси менен алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда»  деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1-пунктта:

- «аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын» деген сөздөр «каттоонун» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын» деген сөздөрдөн кийинки «жана» деген сөз «,» белгиси менен алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда» деген сөздөр менен толукталсын;

2. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын депуттарын шайлоодо комдук байкоочуларды аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын тартиби жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын» 2017-жылдын 11-июлундагы №226-Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышында:

- «аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын» деген сөздөр «каттоонун» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Президентин» деген сөздөрдөн кийинки «жана» деген сөз «,» белгиси менен алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин жана референдумунда» деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1.1. пунктунда:

- «аккредитациялоонун, статусунун жана ыйгарым укуктарынын» деген сөздөр «каттоонун» деген сөзгө алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда» деген сөздөр менен толукталсын;

- « ишмердүүлүгүн, статусун жана ыйгарым укуктарын» деген сөздөр «каттоонун» деген сөзгө алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда» деген сөздөр менен толукталсын;

3) 1.2.-пункттундагы «(мындан ары-Конституциялык мыйзам)» деген сөздөр «; «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө», «Жергиликтү кеңештердин депуттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 1.3. пунктунда:

- «Кыргыз Республикасынын» деген сөздөрдөн кийинки «жана» деген сөз «,» белгиси менен алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда» деген сөздөр менен толукталсын;

5) 2-пункттундагы «жөнөтүүнүн жана аккредитациялоонун» деген сөздөр «каттоонун» деген сөзгө алмаштырылсын;

6) 2.1.–пункттундагы «шайлоого» деген сөздөн кийин «жана/же референдумга» деген сөздөр менен толукталсын;

7) төмөнкү мазмундагы 2.1-1. пункту менен толукталсын:

«2.1-1. Шайлоого байкоону жүзөгө ашырууга ниеттенген коммерциялык эмес уюм, коммерциялык эмес уюмду мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсүн тиркөө менен, Борбордук шайлоо комиссиясына, аймактык шайлоо комиссиясына билдирме жөнөтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы шайлоого жарандык мониторинг жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмегин участкалык шайлоо комиссияларына жөнөтөт.»;

8) 2.2.-пункттунда «шайлоо участкасынын» деген сөздөр «, референдум участкасынын номери» деген сөздөр менен толукталсын;

9) 2.3.-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«2.3. Коомдук байкоочулар ушул Жобонун 2.2. пункттунда көрсөтүлгөн  документтер берилген учурдан тартып 3 календардык күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан катталат.

Коммерциялык эмес уюм ар бир шайлоо комиссиясында үчтөн ашпаган коомдук байкоочуларды каттай алат. Мында бир шайлоо участкасында бир эле мезгилде бир коммерциялык эмес уюмдан бир гана коомдук байкоочу боло алат.

Коомдук байкоочунун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан ал катталган күндөн тартып башталат жана шайлоолордун жыйынтыктары расмий жарыяланган күнү аяктайт.»;

10) 2.4.-пункттундагы «аккредитациядан» деген сөз «каттоодон» деген сөз менен алмаштырылсын;

11) 2.7.- пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2.7. Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаты, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, саясий, атайын мамлекеттик кызматты жана саясий муниципалдык кызматты ээлеген адамдар, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчы, шайлоо комиссиясынын мүчөсү, талапкердин, талапкерлердин тизмесин киргизген саясий партиянын өкүлдөрү жана байкоочулары, судьялар, прокурорлор, башка укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери, аскер кызматчылары шайлоо комиссияларында коомдук байкоочу болуп дайындала алышпайт.»;

12) 3-пункттагы «ыйгарым укуктарынын жана ишмердүүлүгүнүн тартиби» деген сөздөр «ишмердүүлүгүнүн » деген сөзгө алмаштырылсын;

13) 3.1.-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«3.1. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана Кыргыз Республикасынын референдуму үчүн коомдук байкоочулардын ишмердүүлүгү шайлоо мыйзамдары менен жөнгө салынат.»;

14) 3.2.-пунктунда:

- 2-пунктча «, референдумдун катышуучуларынын тизмелери» деген сөздөр менен толукталсын;

- 3-пунктча «жана референдумдун катышуучуларынын» деген сөздөр менен толукталсын;

- 4-пунктча «шайлоону жана референдумду» деген сөздөр менен толукталсын;

- 5-пунктча «шайлоочуулардын» деген сөздөрдөн кийин «жана референдумдун катышуучууларынын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

- 7-пунктча «шайлоочулардын» деген сөздөн кийин «жана референдумдун катышуучуларынын» деген сөздөр менен тоолукталсын;

- 8-пунктча «жана референдум өнөктүгүн» деген сөздөр менен толукталсын;

- 9-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«9) Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипти сактоо менен, добуш берүүнүн жашыруундуулугун, анын ичинде шайлоо бюллетендерин, шайлоочууларга жана референдумдун катышуучуларына берилген добуш берүү үчүн бюллетендердин, жоюлган шайлоо бюллетендеринин берилишинин жашыруундуулугун бузбай туруп бюллетендердин мазмунун камсыз кылган аралыкта жана шарттарда байкоо жүргүзүү, шайлоочуулардын же референдумдун катышуучуларынын добуштарын эсептөөдө ар кандай толтурулган же толтурулбаган бюллетендер менен таанышуу; добуш берүүнүн жана башка шайлоо документтеринин жана референдумдун документтеринин жыйынтыктары  жөнүндө протоколдун шайлоо комиссиялары тарабынан түзүлүшүнө байкоо жүргүзүү;»;

- 13-пунктчасындагы «шайлоочуулардын» деген сөздөн кийин «,референдумдун катышуучуларынын» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 16-пунктча менен толукталсын:

«16) Ушул Жобонун 2.7.-пунктуна ылайык катталган шайлоо участкаларында жана референдум участкаларында эркин жүрүүгө жана катышууга;»;

15) 3.3. пунктунда:

- 2-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2) шайлоо бюллетендерин же добуш берүү үчүн  бюллетендерди алууда анын өтүнүчү боюнча шайлоочу, референдумдун катышуучусу үчүн кол тамга коюга; »;

- 5-пунктча «шайлоо бюллетендерин» деген сөздөрдөн кийин «жана добуш берүү үчүн бюллетендерди» деген сөздөр менен толукталсын;

- 7-пунктча «,референдумдун катышуучуларынын»  деген сөздөр менен толукталсын;

16) 3.4.-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын» деген сөздөрдөн кийин «, жергиликтүү Кеңештердин депуттарын шайлоо жана Кыргыз Республикасынын референдумун» деген сөздөр менен толукталсын;

18) 3.5.-пунктундагы «аккредитациясын артка чакыртып алууга» деген сөздөрдөн кийин «каттоосун жокко чыгарууга» деген сөздөр менен толукталсын;

19) 1-тиркеме тиркемеге ылайык жаңы редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом «Эркин-Тоо»  газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 22-январы

№ 11