15.06.2021 № 450 2021-жылы 9, 10 11-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун Ат-Башы районунун Кара-Суу, Ак-Муз, Баш-Кайынды, Талды-Суу,Ак-Талаа жана Кара-Коюн айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу

 

2021-жылы9,10, 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 21, 25-майындагы№271, 289 токтомдору менен дайындалган Нарын облусунун Ат-Башы районунун Кара-Суу, Ак-Муз,Баш-Кайынды, Талды-Суу, Ак-Талаа жана Кара-Коюн айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.                  Кара-Суу айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1талапкер–Мамытов Бактыбек Кемелбекович катталган. Талапкер Кара-Суу айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.                                                                Ат-Башы аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Кара-Суу айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 20 депутаты катышып ,Б.К. Мамытов -16добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына–4 добуш берилгендиги белгиленген.                                                                                    Ат-Башыаймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын9-июнундагыпротоколумененМамытов Бактыбек КемелбековичКара-Сууайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                                                                                                               Ак-Музайылөкмөтүнүнбашчысынынкызматордуна2талапкер–Досоева Айзат Тураровна, Иса уулу Нурланбеккатталган.ТалапкерлерАк-Музайылдыккеңештиндепутаттарынансунушталган.                                             Ат-Башыаймактыкшайлоокомиссиясынындобушберүүнүнжыйынтыгыжөнүндөгү2021-жылдын9-июнундагыпротоколумененАк-Музайылдыккеңешиндеги11депутаттын 10 депутатыкатышып,А.Т.Досоева –0добуш,Иса уулу Н–9добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына–1добушберилгендигибелгиленген.                                              Ат-Башыаймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын9-июнундагыпротоколумененИса уулу НурланбекАк-Музайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                Баш-Кайындыайылөкмөтүнүнбашчысынынкызматордуна 3 талапкер–Мамытов Аскарбек Жаныбекович, Токторова Айнура Жумамудүновна, Шадыбеков Урматбек Аманович катталган.Талапкерлер Баш-Кайынды айылдыккеңештиндепутаттарынансунушталган.                                                        Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясынындобушберүүнүнжыйынтыгыжөнүндөгү2021-жылдын 10-июнундагыпротоколумененБаш-Кайынды айылдыккеңешиндеги баардыгы 21 депутатыкатышып, 1-турда: А.Ж. Мамытов – 8 добуш, А.Ж. Токторва – 1 добуш, У.А. Шадыбеков – 10 добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына– 2 добуш, 2-турда: А.Ж. Мамытов – 12 добуш, У.А. Шадыбеков – 9 добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына–0добушберилгендигибелгиленген.                   Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын10-июнундагыпротоколумененМамытов Аскарбек Жаныбекович Баш-Кайынды айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                                                                                 Талды-Суу айылөкмөтүнүнбашчысынынкызматордуна2талапкер–Алакунов Нурбек Үмөтович, Молоев Жеңишбек Ибраевич катталган.ТалапкерлерТалды-Сууайылдыккеңештиндепутаттарынансунушталган                  Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясынындобушберүүнүнжыйынтыгыжөнүндөгү2021-жылдын 10-июнундагыпротоколумененТалды-Суу айылдыккеңешиндеги баардыгы 11 депутатыкатышып, Н.Ү. Алакунов – 6 добуш,Ж.И. Молоев – 5 добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына– 0 добушберилгендигибелгиленген.                                      Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын 10-июнундагыпротоколумененАлакунов Нурбек Үмөтович Талды-Сууайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                                                                                                      Ак-Талаа айылөкмөтүнүнбашчысынынкызматордуна 1 талапкер–Стамакунов Таланбек Акматбекович катталган.Талапкер Ак-Талааайылдыккеңештиндепутаттарынансунушталган.                                                             Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясынындобушберүүнүнжыйынтыгыжөнүндөгү2021-жылдын 11-июнундагыпротоколумененАк-Талаа айылдыккеңешиндеги 11 депутаттын 10 депутаты катышып,А.Т. Стамакунов – 10 добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына– 0 добушберилгендигибелгиленген.                                                                    Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын 11-июнундагыпротоколумененСтамакунов Таланбек Акматбекович Ак-Талаа айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                                                                                Кара-Коюн айылөкмөтүнүнбашчысынынкызматордуна 5 талапкер–Ажыгулов Азамат Базарбекович, Бегалиев Койчубек Токтосунович, Кермакунова Гүлзаада Калыбековна, Нуралиев Жыргалбек Советович, Осмоналиев Бакытбек Коногалиевич катталган.Талапкерлер Кара-Коюн айылдыккеңештиндепутаттарынансунушталган.                                           Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясынындобушберүүнүнжыйынтыгыжөнүндөгү2021-жылдын 11-июнундагыпротоколумененКара-Коюн айылдыккеңешиндеги баардыгы 11 депутатыкатышып, 1-турда: А.Б. Ажыгулов– 4 добуш, К.Т. Бегалиев – 0 добуш, Г.К. Кермакунова – 5 добуш, Ж.С. Нуралиев – 0добуш, Б.К. Осмоналиев – 2 добуш, «бардыкталапкерлергекаршы»позициясына– 0 добуш, 2-турда: А.Б. Ажыгулов– 4 добуш, Г.К. Кермакунова – 7 добуш,«бардыкталапкерлергекаршы»позициясына– 0 добушберилгендигибелгиленген.                                       Ат-Башы аймактыкшайлоокомиссиясыныншайлоонуннатыйжасыжөнүндөгү2021-жылдын11-июнундагыпротоколумененКермакунова Гүлзаада Калыбековна Баш-Кайынды айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайлангандыгыаныкталган.                                                                                 НарыноблусунунАт-БашырайонунунКара-Суу, Ак-Муз, Баш-Кайынды, Талды-Суу, Ак-Талаа жана Кара-Коюнайылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоододобушберүүнүнжыйынтыктарынажанашайлоонуннатыйжаларынаарыз,даттануулартүшкөнжок.                                              2021-жылдын9, 10 11-июнундагыАт-БашыаймактыкшайлоокомиссиясынынКара-Суу, Ак-Муз,Баш-Кайынды, Талды-Суу, Ак-Талаа жана Кара-Коюнайылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодогудобушберүүнүнжыйынтыктарыжанашайлоонуннатыйжаларытууралуупротоколдорунуннегизинде,«КыргызРеспубликасыныншайлоожана
референдумөткөрүүбоюнчашайлоокомиссияларыжөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын6,7,18-беренелерине,«Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын49-беренесинеылайык,                                                                                 КыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

ТОКТОМКЫЛАТ:

1.Нарын облусунунАт-Башы районунун 2021-жылы9-июнунда өткөрүлгөнКара-Суу жана Ак-Муз айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы                            10-июнунда өткөрүлгөн Баш-Кайынды жана Талды-Суу айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы 11-июнунда өткөрүлгөнАк-Талаа жана Кара-Коюн айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодогудобушберүүнүнжыйынтыктарыжанашайлоонуннатыйжаларытууралууАт-Башыаймактыкшайлоокомиссиясынын2021-жылдын9, 10,11-июнундагыпротоколдорубекитилсин.    1.1.НарыноблусунунАт-БашырайонунунКара-Суу, Ак-Муз,Баш-Кайынды, Талды-Суу, Ак-Талаа жана Кара-Коюнайылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлооөттүдептабылсын.                                                               1.2.Мамытов Бактыбек КемелбековичНарыноблусунунАт-БашырайонунунКара-Сууайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                                                                                            1.3.Иса уулу НурланбекНарыноблусунунАт-БашырайонунунАк-Музайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                1.4. Мамытов Аскарбек Жаныбекович Нарын облусунунАт-Башы районунун Баш-Кайынды айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                                                                                         1.5. Алакунов Нурбек Үмөтович Нарын облусунунАт-Башы районунун Талды-Суу айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                   1.6. Стамакунов Таланбек Акматбекович Нарын облусунунАт-Башы районунун Ак-Талаа айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                                                                                            1.7.Кермакунова Гүлзаада Калыбековна Нарын облусунунАт-Башы районунунКара-Коюн айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                                                                                         2. Ат-БашыаймактыкшайлоокомиссиясышайланганКара-Суу,Ак-Муз,Баш-Кайынды, Талды-Суу, Ак-Талаа жана Кара-Коюнайылөкмөттөрүнүнбашчыларынабелгиленгенүлгүдөгүкүбөлүктөрдүтапшырсын.         3.Бултоктом«Эркин-Тоо»газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.                                                                                     4.БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынынорунбасарыА.Г.Бекматовгожүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкекш.,2021-жылдын15-июну

№450