17.04.2021 №110 Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 31-октябрындагы №183 токтому менен бекитилген Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Жобого

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо тийиштүү аймактарда аймактык шайлоо комиссиясыларынын добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруусунун жол-жоболорун жѳнгѳ салуу жана тактоо максатында «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37, 38-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 31-октябрындагы №183 токтому менен бекитилген Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Жобого тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүү киргизилсин:

- 5.11 пункт тѳмѳнкүдѳй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Шайлоо мыйзамдарын бузуу аныкталгандыгынын натыйжасында добуш берүү күнүнѳн кийин саясий партиянынын талапкерлеринин тизмесин каттоо жокко чыгарылган учурда, ошол саясий партия үчүн добуш берилген шайлоо бюллетендери анык эмес деп таанылат. Депутаттык мандаттарды бѳлүштүрүүнү эсептѳѳ үчүн шайлоонун натыйжаларын аныктоодо каттоосу жокко чыгарылган саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген шайлоочулардын добуштары добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын санынан эсебинен чыгарылат.».

2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                  Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-апрели

№ 110