11.06.2021-ж. № 418 Талас облусунун Талас районунун Долон , Кара-Буура районунун Бакайыр айыл өкмөттөрүнүн башчыларын кайра шайлоону дайындоо жөнүндө

 

 

2021-жылдын10-июнуна дайындалган Талас облусунун Талас районунун Долон айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо, катталган талапкерлер айылдык кеңештин депутаттарынын добуштарынын зарыл болгон санын албагандыгына байланыштуу, айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган.

2021-жылдын 10-июнуна дайындалган Талас облусунун Кара-Буура районунун Бакайыр айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо,катталган талапкерлер айылдык кеңештин депутаттарынын добуштарынын зарыл болгон саныналбагандыгына байланыштуу, айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган.

«КыргызРеспубликасыныншайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчашайлоокомиссияларыжөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын6,7,14,18-беренелерине,«Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын49-беренесине,КыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынын2017-жылдын6-январындагы№3токтомумененбекитилген«Айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоонунтартибижөнүндө»Жобосунаылайык,

КыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМКЫЛАТ:

 

1.ТаласоблусунунТалас районунунДолон айылөкмөтүнүнбашчысынжаңыталапкерлердикөрсөтүүмененкайрашайлоо2021-жылдын24-июнунадайындалсынжанасаат15-00дөн18-00гөчейинөткөрүлсүн.

2.ТаласоблусунунКара-Буура районунунБакайыр айылөкмөтүнүнбашчысынжаңыталапкерлердикөрсөтүүмененкайрашайлоо2021-жылдын25-июнунадайындалсынжанасаат09-00дөн12-00гөчейинөткөрүлсүн.

3.Талас жанаКара-Буура аймактыкшайлоокомиссияларынажергиликтүүөзалдынчабашкаруунунаткарууоргандарынынбашчыларыншайлоонуКыргызРеспубликасынынмыйзамдарынаылайыкжанаКыргызРеспубликасынынөкмөтүтарабынан2020-жылдын11-майындагы№244токтомумененбекитилгенсанитардык-эпидемиологиялыкэрежелердинсакталышымененөткөрүүнүуюштурсун.

4.Бултоктом«Эркин-Тоо»газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.

5.БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынын орун басары А.Г. Бекматовгожүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                          Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкекш.,2021-жылдын11-июну

№418