Шайлоочулардын тизмелери

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 2-июлу N 68

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө

14-берене. Шайлоочулардын тизмелерин түзүү

1. Шайлоочулардын укуктарын ишке ашыруу, шайлоочуларды өзү жөнүндө маалыматтар менен тааныштыруу, ошондой эле добуш берүүнү өткөрүү максатында ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмеси түзүлөт.

2. Шайлоочулардын тизмелерине шайлоо күнүндө жигердүү шайлоо укугуна ээ болгон жана мыйзамдар менен белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет.

3. Шайлоочулардын тизмесин түзүү шайлоо участокторунун чек араларын эске алуу менен Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган жекече маалыматтардын (анын ичинде биометрикалык) негизинде жүргүзүлөт.

Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүү, сактоо жана актуалдаштыруу калкты каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) тарабынан жүзөгө ашырылат.

4. Шайлоочулардын тизмеси шайлоочуларды эсепке алуу тутумун пайдалануу менен шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жекече маалыматтарынын негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт.

5. Добуш берүү күнү стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелеринде, шектүүлөр жана айыпталуучулар катары камакта кармоо жайларында болгон шайлоочулар жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө чейин 12 календардык күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана тиешелүү шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет.

6. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн, консулдук эсепке турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар тууралуу маалыматтар тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө чейин 80 календардык күндөн кечиктирилбестен, тышкы иштер маселелерин алып баруучу мамлекеттик орган аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн жана консулдук эсепке турган шайлоочулар тууралуу маалыматтарды берүүнүн таризи, түрү жана тартиби тышкы иштер маселелерин алып баруучу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

7. Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан добуш берүү күнүнө чейин 70 календардык күн калганда Борбордук шайлоо комиссиясына электрондук түрдө берилет. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси электрондук түрдө берүү электрондук документ жана электрондук санариптик кол коюу жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын алдын ала тизмесин алган учурдан тартып токтоосуз аны ачат жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берет.

Участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күндөн кечиктирбестен алдын ала тизмелерди тааныштыруу үчүн илет.

8. Участкалык шайлоо комиссияларына берилген шайлоочулардын алдын ала тизмелери добуш берүү күнүнө чейин 60 календарлык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына участоктор, райондор жана шаарлар боюнча, шайлоочунун туруктуу же болбосо иш жүзүндө жашаган жери, төрөлгөн жылы жөнүндө маалыматтарсыз, таанышуу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү тактоо, тизмелердеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн жайгаштырылат.

9. (КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88 конституциялык Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

10. (КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88 конституциялык Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

11. (КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88 конституциялык Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88, 2017-жылдын 5-июнундагы N 96 конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

15-берене. Шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу. Шайлоо дареги

1. Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө 60 календардык күн калганда, тиешелүү шайлоо участогунун аймагында жашаган шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин илип коюуга милдеттүү.

2. (КР 2017-жылдын 5-июнундагы N 96 конституциялык Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын алдын ала тизмесинде кандай болбосун каталар же так эместиктер табылган, ошондой эле өзү шайлоочулардын алдын ала тизмесинде жок болгон учурда, добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен, аларды бышыктоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Ушул арызды участкалык шайлоо комиссиясы токтоосуз Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы тутумдук администраторуна шайлоочуну тизмеге киргизүү, каталарды же так эместиктерди оңдоо боюнча чараларды көрүү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кароосуна жиберүү үчүн берет.

Ушул арызга жоопту ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган арыз берүүчү шайлоочулардын алдын ала тизмесине киргизилген, каталар же так эместиктер оңдолгон күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы тутумдук администраторуна жоопту андан ары шайлоочуга жөнөтүү үчүн жиберет.

Шайлоочуда биометрикалык маалыматтар болбогон учурда, шайлоочу биометрикалык каттоодон өтүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилет.

Тиешелүү участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күн мурда шайлоочулардын контролдук тизмелерин шайлоочулардын таанышуусу үчүн илүүгө милдеттүү.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен, актуалдаштырылган, башкача айтканда жөнөтүлгөн күнгө карата шайлоочулар жөнүндө оңдолгон маалыматтарды камтыган шайлоочулардын контролдук тизмелерин Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүүгө милдеттүү. Контролдук тизмелер тиешелүү шайлоо участогу боюнча тизмеге киргизилген шайлоочулардын фамилияларынан, аты-жөндөрүнөн, ошондой эле шайлоо участогунун номурунан тышкары башка маалыматтарды камтыбоого тийиш.

4. Ар бир шайлоочу шайлоочулардын тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун (ID картасынын), ал эми Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жашаган же чыгып кеткен адамдар үчүн - Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун (ID картасынын), ал эми ал болбогондо - Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн тиркөө менен белгиленген үлгүдөгү арызды тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына берүү жолу менен шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жөнүндө билдирүүгө укуктуу.

Ушул арыз ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз берилет, ал шайлоочуну шайлоо дареги боюнча шайлоо участогунун шайлоочуларынын тизмесине киргизүүгө жана аны шайлоо дареги боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизген күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен бул жөнүндө шайлоочуга кабарлоого милдеттүү.

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күн калганда шайлоочулардын тизмесинде алардын жок экени жөнүндө, андагы каталар же так эместиктер тууралуу, шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө ниети жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алууну токтотот.

Арыздарды иштеп чыккандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоо участокторунун чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн шайлоочулардын биротоло тизмесин түзөт жана добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен аны Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берет.

Борбордук шайлоо комиссиясы номерленген, көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын тизмелерин (мындан ары - шайлоочулардын кагаздагы тизмелери) токтоосуз ачат жана эки нускада, тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берет. Мында ар бир шайлоо участогу боюнча биротоло тизменин кагаздагы экинчи нускасы биротоло тизмеге киргизилген шайлоочулардын жашаган жери жөнүндө маалыматтарды камтыбоого тийиш. Көрсөтүлгөн тизме Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өзүнүн расмий сайтына жайгаштырылат.

Тиешелүү участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын биротоло тизмелеринин кагаздагы экинчи нускасын шайлоо участогунда илүүгө милдеттүү.

Шайлоочулардын илинген биротоло тизмелерин шайлоочунун же байкоочунун фото-, көрмө тартып алуусу чектелүүгө жатпайт.

6. Добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүүгө укуктуу.

7. Шайлоочулардын тизмелерин түзүү, өткөрүп берүү, шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу, шайлоочулардын тизмесинде жок экени тууралуу шайлоочулардын арыздарын кароо, андагы каталар же так эместиктер тууралуу, шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жөнүндө, добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоо тууралуу маселелери боюнча, ошондой эле ыкчам чечүүнү талап кылган башка маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз ара аракеттенүү тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

(КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88, 2017-жылдын 5-июнундагы N 96 конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

16-берене. Шайлоочуларды мамлекеттик эсепке алуу

1. Шайлоочуларды мамлекеттик эсепке алуу Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестри аркылуу жүзөгө ашырылат.

2. Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби мыйзамдар менен жөнгө салынат.

(КР 2015-жылдын 23-апрелиндеги N 88 конституциялык Мыйзамынын редакциясына ылайык)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 31-октябры № 173

Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө

22-берене. Референдумдун катышуучуларынын тизмелерин түзүү. Референдумдун катышуучуларынын тизмеси менен таанышуу

1. Референдумдун катышуучуларынын укуктарын ишке ашыруу, аларды тактоо, аларды өздөрү жөнүндө маалыматтар менен тааныштыруу, ошондой эле добуш берүүнү өткөрүү максаттарында ар бир участка боюнча референдумга катышууга укуктуу жарандардын тизмелери (референдумдун катышуучуларынын тизмелери) түзүлөт.

2. Референдумдун катышуучуларынын тизмелерин түзүү, алар менен таанышуу тартиби жана шарттары Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 98

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө

12-берене. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын тизмелери

1. Эгерде ушул Мыйзамда башкача каралбаса, шайлоочулардын тизмесин түзүү "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат. Шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө карата активдүү шайлоо укугуна ээ болгон, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган жана "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын бардык жарандары киргизилет.

2. Шайлоочулардын тизмесин түзүү Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган жекече жана биометрикалык маалыматтардын негизинде шайлоо участокторунун чек араларын эске алуу менен жүргүзүлөт.

Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүү, сактоо жана актуалдаштыруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

3. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоочулардын тизмесин түзүүдө "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык түзүлгөн шайлоочулардын тизмесинен ушул Мыйзамдын 3-беренесинин 7 жана 8-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн адамдарды чыгарып салат.

4. Шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жекече маалыматтарынын негизинде түзүлөт.

Ар бир шайлоо участкасы боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси добуш берүү күнүнө 50 календардык күн калганга чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет. Шайлоочулардын тизмесин электрондук түрдө өткөрүп берүү электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте жүзөгө ашырылат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин алган учурдан тартып токтоосуз түрдө аны ачат жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына берет.

5. Участкалык шайлоо комиссияларына берилген шайлоочулардын тизмелери бир эле убакта Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан участоктор, райондор жана шаарлар боюнча жалпылаштырылат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайттарына шайлоочунун туруктуу жашаган жери, туулган датасы жөнүндө маалыматтарысыз, таанышуу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү тактоо, тизмелердеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн жайгаштырылат.

Ыйгарым укуктуу органдын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайттарына жайгаштырылган шайлоочулардын тизмеси маалыматтардын келип түшүүсүнө жараша үзгүлтүксүз жаңыланып турулууга тийиш.

(КР 2016-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу

1. Участкалык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тиешелүү шайлоо участкасынын аймагында жашаган шайлоочулардын таанышуусу үчүн добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганга чейин илип коюуга милдеттүү.

2. Ар бир шайлоочу кандай гана болбосун ката же так эместиктерди, ошондой эле өзүнүн шайлоочулардын тизмесинде жок экенин тапкан учурда, добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен, бышыктоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Ушул арыз участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан токтоосуз ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кароо үчүн жиберилет.

Шайлоочунун ушул арызына жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоочуга аны шайлоочулардын тизмесине киргизген, каталар же так эместиктер оңдолгон күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен жиберет.

3. Биометрикалык маалыматтар жок болгон учурда шайлоочу биометрикалык каттоодон өтүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күн калганда шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, ошондой эле тизмеде жок экендиги жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алууну токтотот.

Арыздарды иштеп чыккандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоо участкаларынын чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин түзөт жана добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен аны Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берет.

Борбордук шайлоо комиссиясы номурланган, көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына токтоосуз өткөрүп берет.

5. Добуш берүү күнүндө шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар гана добуш берүүгө укуктуу болот.

6. Шайлоочулардын тизмелерин түзүү, өткөрүп берүү, шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу, шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, ошондой эле тизмеде жок экендиги тууралуу шайлоочулардын арыздарын кароо, добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоо тууралуу, ошондой эле ыкчам чечүүнү талап кылган башка маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз ара аракеттенүү тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

(КР 2016-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)