15.11.2021 №786 «КР Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө жобо тууралуу»

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө жобо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы № 121 токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 26-августунун № 103 конституциялык Мыйзамына ылайык, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4 жана 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жөнүндө Жобо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы № 121 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) токтомдун преамбуласында «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7 жана 18-беренелерине» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4 жана 8-беренелерине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү уюштуруу жана анын тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жөнүндө» Жободо:

– 5-пункт:

төмөнкү редакциядагы 11-пункчасы менен толукталсын:

«11) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча округдук шайлоо комиссиялары (мындан ары – округдук шайлоо комиссиялары);»;

төртүнчү абзацында “Саясый партиялар” деген сөздөр “Талапкерлер, саясый партиялардын талапкерлери” деген сөздөргө алмаштырылсын;

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Талаптарды аткарбай койгон же талаптагыдай эмес аткарган, ага тете мыйзамдарда белгиленген мөөнөт бузулган учурда, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, талапкерлер, саясый партиялардын талапкерлери, башка коммерциялык эмес уюмдар жана башка юридикалык жактар мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат.”;

– 6-пунктунун бешинчи жана алтынчы абзацтарында “саясий партиялардын” деген сөздөр “талапкерлер, саясый партиялардын талапкерлери” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 7-пунктунда:

экинчи абзацында «Аймактык шайлоо комиссиясынын» деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо комиссиясынын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзацында “Участкалык, аймактык шайлоо комиссиялары” деген сөздөр Участкалык, аймактык, округдук шайлоо комиссиялары” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“8. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо комиссиясы кереге көрнөктөрдү жасайт, аларда ар бир талапкердин катар номерлери кѳрсѳтүлүү менен бардык талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин каттаткан саясий партиялар жөнүндө маалыматтык материалдар жайгаштырылат. Маалымат материалдарынын формалары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет. Көрсөтүлгөн материалдарда үгүт чакырыктары камтылбашы керек. Кереге көрнөктөрдө ошондой эле толтурулган шайлоо бюллетендеринин үлгүлөрү жайгаштырылат, алар катталган талапкерлердин фамилияларын, саясий партиялардын аталыштарын камтыбашы керек.

Талапкер маалыматтык материалдардын формасы менен тексти бекип калгандан кийин саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинен чыгып калган учурда, маалыматтык материалдардагы талапкер жөнүндө маалыматтар, талапкерлердин тизмесиндеги катар номери кошуп алганда толук көлөмдө чийип салынат.”;

– 9-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“9. Шайлоо бюллетенине киргизилген катталган талапкерлери, саясий партиялардын талапкерлери жөнүндө маалыматтар маалыматтык материалдарда шайлоо бюллетенинин таризин жана текстин бекиткенде аныкталган ырааттуулукта жайгаштырылат.”;

– 11-пунктунда “партияларга” деген сөз “партиялардын талапкерлерине” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 16-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Добуш берүү үчүн жайга киргизүү талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн байкоо жүргүзүүсүнө шайлоочулар топтолушуп, тоскоолдук кылбай тургандай жүргүзүлүүгө тийиш.”;

– 22-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“22. Участкалык шайлоо комиссиясында добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдүн зарыл саны (бирок үчтөн ашык эмес) болушу керек. Добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүүнү зарыл сандагы шайлоо бюллетендерин, ошондой эле алдын ала кол коюп, мөөрлөнүп жабылган (пломбаланган) көчмө үкөктөрдү алган оператор менен биргелешип участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жүргүзөт. Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, байкоочулардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча добуш берүүнүн ар бир түрү боюнча (бирдиктүү жана бир мандаттуу округдар боюнча) эки ѳзүнчѳ үкѳктѳр болуусу зарыл.”

– 23-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“23. Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүгө 2 күн калганда өзүнүн жыйналышында добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүүнү уюштура турган комиссиянын мүчөлөрүн (участкалык шайлоо комиссиясынын эки мүчөсүнөн кем эмесин) чүчүкулак менен аныктайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы жана шайлоо жабдууларынын операторлору чүчүкулакка катышпайт.

Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 2 күн калганда өзүнүн участогунда добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жонүндө жазуу жүзүндө ага арыз берген шайлоочулардын реестрин илип коюуга милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча жазуу жүзүндѳ арыз беришкен шайлоочулардын реестри добуш берүүнүн ар бир түрү боюнча (бирдиктүү жана бир мандаттуу округдар боюнча) ѳзүнчѳ жүргүзүлѳт.”;

– 24-пунктунун экинчи сүйлөмүндө “талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрүнүн” деген сөздөр “талапкерлердин жана талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрүнүн” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 28-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Жайдан тышкары добуш берүүнүн аяктаганы тууралуу акт түзүлөт, анда добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүү жөнүндө арыздардын саны, добуш берген шайлоочулардын саны, берилген шайлоо бюллетендеринин саны, берилген чектердин саны, пайдаланылбаган бюллетендердин саны жана кайтарылган бузулган бюллетендердин саны тууралуу маалыматтар камтылат, ага участкалык шайлоо комиссиясынын катышкан бардык мүчөлөрү, талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар кол коёт. Акт түзүүдө катышкан ар бир адамга актыга кол коюлгандан кийин токтоосуз анын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү берилет.”;

– 31-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Мында участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы жана шайлоо жабдууларынын операторлору чүчүкулакка катышпайт.”;

– 32-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“32. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда, ушул участоктун шайлоочуларынын тизмеси, шайлоо бюллетендери жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү, ошондой эле орун жайдан тышкары добуш берүүнүн натыйжалары боюнча документтер турган мөөрлөнүп бекитилген сейфти (шкафты) ачат; сейфтен (шкафтан) шайлоочулардын кагаздагы тизмесин, шайлоочулардын электрондук тизмеси менен башка зарыл жабдууну алып чыгат, шайлоочулардын тизмесине киргизилген санды жарыялайт, өзү көрүп таанышууга жана кагаздагы жана электрондук тизмелерди салыштырууга мүмкүндүк берет, андан кийин аны добуш берүү күнү шайлоочуларды каттоого жана шайлоочулардын кагаздагы тизмесин толтурууга жооптуу болгон участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө таратып берет. Мыйзамдарга ылайык шайлоочулардын тизмеси электрондук түрдө жана кагазда болот жана участкалык шайлоо комиссияларына белгиленген мөөнөттө берилет. Шайлоочулардын электрондук тизмеси атайын түзүлүштө турат.»;

– 33-пунктунун биринчи сүйлөмүндө “талапкерлердин, саясий партиялардын,» деген сөздөр “талапкерлердин, саясий партиялардын ѳкүлдѳрүнѳ,” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 34-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“34. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жогору турган шайлоо комиссиясынан алынган жана орун жайдан тышкары добуш берүү үчүн берилген шайлоо бюллетендеринин саны жөнүндө жарыялайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда шайлоо бюллетендерин кайра санап чыгат жана санын жарыялайт, андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы катышып отурган адамдарга аларды көрүп таанышуу үчүн берет жана участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан жогору турган шайлоо комиссиясынан алынган шайлоо бюллетендеринин санын добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго жана анын чоңойтулган таризине жазат.”;

– 36-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“36. Добуш берүү үчүн жайда участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү идентификация боюнча жабдууну колдонуу менен, шайлоочунун биометрикалык жана персоналдык маалыматтары боюнча аны идентификациялоону операторлор менен биргелешип жүргүзөт. Шайлоочуну идентификациялоо аралыктан жана талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар шайлоочуну идентификациялоо жол-жобосун жана мониторду көрүп тургандай шартта жүргүзүлүүгө тийиш.

Шайлоочунун биометрикалык жана персоналдык маалыматтары боюнча аны идентификациялоо үчүн шайлоочунун макулдугу талап кылынбайт.

Добуш берүү үчүн жайда монитор байкоочулар жана талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү визуалдык көзөмөлдөө жүргүзүү үчүн жеткиликтүү жерге орнотулууга тийиш.

Мында талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар үчүн көрүнүктүү жерге илинген монитордо төмөнкүдөй маалыматтар чагылдырылат:

- бул шайлоо участогунда шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы саны;

- бул шайлоо участогунда ошол учурда идентификациядан өткөрүлгөн жана идентификациядан өткөнү жөнүндө чек алган шайлоочулардын саны;

- идентификациядан өтүп жаткан шайлоочунун фото сүрөтү;

- жабдуулардын техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен биргелешип Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталган башка маалыматтар.

Шайлоочуну идентификациялагандан кийин чек чыгарылат (Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочуга эки чек берилет: тиешелүү шайлочулардын тизмесине киргизилгендигине жараша бирдиктүү шайлоо округу боюнча бир, бир мандаттуу шайлоо окуругу боюнча бир). Чек шайлоочу тарабынан чекке добуш берүү бюллетенин алмашып берген участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө берилет. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочуга эки шайлоо бюллетени, бирдиктүү шайлоо округу боюнча бир, бир мандаттуу шайлоо окуругу боюнча бир бюллетень берилет.

Шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүнѳ жана биометрикалык идентификациялоо операторлоруна добуш бергендердин (добуш бербеген) тизмесин үчүнчү жакка берүүгѳ тыюу салынат.

Жабдуу ушул шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын биротоло тизмесине кирген шайлоочуну идентификациялай албаган жана идентификациядан өткөнү жөнүндө чек бербеген ар бир учурда, эгерде идентификациялоо боюнча бир нече ирет көрүлгөн чаралар натыйжа бербесе, шайлоо комиссиясынын идентификациялоо процессин контролдоого жооптуу мүчөсү комиссиянын төрагасына билдирет, андан кийин жабдуунун идентификациялай албаганы жөнүндө эки нускада акт түзөт. Актыга шайлоо комиссиясынын идентификациялоо процессин контролдоого жооптуу мүчөсү, оператор жана тиешелүү шайлоочу кол коёт. Бир нускасы шайлоочуга тапшырылат, ал эми экинчи нускасы шайлоо комиссиясында калат, шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин шайлоо комиссиясы бул актыларды чара көрүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга жиберет. Мында шайлоочу добуш берүүгө киргизилбейт.

Шайлоочуга чек бербестен шайлоо бюллетенин берген учурда тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү мыйзамдарда каралган жоопкерчиликти тартат.»;

– 37-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«37. Добуш берүү үчүн үкѳккѳ салынган шайлоо бюллетендеринин санына негизделген добуш бергендердин саны жөнүндө маалыматтар ар бир 2 саатта округдук, аймактык шайлоо комиссиясына берилип турат, округдук, аймактык шайлоо комиссиясынын системалык администратору алынган маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына киргизет жана автоматтык түрдө жарыялайт. Добуш берүү үчүн үкѳккѳ салынган шайлоо бюллетендеринин санына негизделген добуш берген шайлоочулардын саны жөнүндө акыркы маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо участоктору жабылары менен, бирок бюллетендер салынган урналар ачылганга чейин берилет.»;

– 43-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“43. Президентти шайлоодо шайлоочу кайсы талапкерди тандап алса ошонун пайдасына шайлоо бюллетениндеги талапкерге тийиштүү чарчыга тийиштүү белгини коет, же болбосо "Баарына каршы" позициясына белги коет.

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочу кайсы талапкерди тандап алса ошонун пайдасына шайлоо бюллетениндеги талапкерге тийиштүү чарчыга тийиштүү белгини коет, же болбосо "Баарына каршы" позициясына белги коет.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочу шайлоо бюллетенинин биринчи бѳлүгүндѳ саясий партияга тийиштүү чарчыга тийиштүү белгини коет. Шайлоо бюллетенинин экинчи бѳлүгүндѳ шайлоочу кайсы талапкерди тандап алса ошонун пайдасына талапкерге тийиштүү катар номердеги чарчыга тийиштүү белгини коет. Эгерде шайлоочу бир дагы партиянын пайдасына тандоо жасабаса, анда чарчыдагы "Баарына каршы" позициясына белги коет.

Чарчыдан тышкары коюлган белги эсептелинбейт.”;

– 46-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“46. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча добуш берүү үчүн жайда эки ѳзүнчѳ автоматтык эсептѳѳчү урна коюлат.

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо үчүн, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн толтурулган шайлоо бюллетендерин шайлоочулар мөөр басылып бекитилген (пломбаланган) добуш берүүчү үкөктөргө салышат.

Шайлоо бюллетенин добуш берүү үчүн жайдан алып чыгууга тыюу салынат. Автоматтык эсептөөчү урнага бюллетенди таштоонун эрежелеринен кыйналган шайлоочунун өтүнүчү боюнча шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бири же техникалык адис (оператор) чакырылган учурларды кошпогондо, добуш берүү үчүн үкөктүн жанында шайлоо бюллетенин таштап жаткан шайлоочудан башка адамдардын болушуна тыюу салынат. Добуш берүү үчүн жайда турган адамдарга добуш берүү үчүн үкөктү далдалоого же ага байкоо жүргүзүүгө башка ыкма менен тоскоолдук кылууга тыюу салынат.”;

– 47-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“47. Шайлоо күнү автоматтык эсептөөчү урна бузулган учурда, автоматтык эсептөөчү урнанын оператору токтоосуз түрдѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык колдоо тобунун адистерине кайрылат. Эгерде текшерип кѳрүүнүн натыйжасы боюнча автоматтык эсептѳѳчү урнанын иштешин калыбына келтирүүгѳ мүмкүн болбосо, добуш берүү запастык автоматтык эсептѳѳчү урнаны пайдалануунун негизинде ишке ашырылат. Мында участкалык шайлоо комиссиясы акт түзөт, ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү жана операторлор, байкоочулар, талапкерлердин, саясий партиялардын ѳкүлдѳрү кол коюшат.

Эгерде запастык автоматтык эсептөөчү урна иштебей калганда, добуш берүү туруктуу орнотулган үкөктү пайдалануунун негизинде жүзөгө ашырылат. Мында участкалык шайлоо комиссиясы акт түзөт, ага участкалык комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү жана операторлор байкоочулар, талапкерлердин, саясий партиялардын ѳкүлдѳрү кол коюшат.

Автоматтык эсептөөчү урналар бузулган ар бир учурда участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык жактан колдоо тобуна ыкчам билдирүүгө милдеттүү.

Добуш берүү аяктагандан кийин бузулган автоматтык эсептөөчү урнадагы шайлоо бюллетендери байкоочулардын, саясий партиялардын катышуусунда урнадан алынып, иштеп жаткан автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өткөрүлөт.

Эгерде запастагы автоматтык эсептөөчү урна орнотулганга чейин участокто добуш берүү үчүн туруктуу орнотулган (тунук) үкөк пайдаланылса, добуш берүү аяктагандан кийин бузулган автоматтык эсептөөчү урнадагы жана добуш берүү үчүн туруктуу орнотулган (тунук) үкөктөгү шайлоо бюллетендери байкоочулардын, талапкерлердин, саясий партиялардын катышуусунда урнадан алынып, иштеп жаткан автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өткөрүлөт.

Эгерде шайлоо участогунда негизги автоматтык эсептөөчү урна жана запастагы автоматтык эсептөөчү иштебей калганда добуш берүү үчүн туруктуу орнотулган (тунук) үкөк пайдаланылса, шайлоочулардын добуштарын алдын ала саноонун протоколу түзүлбөйт.”;

– 49-пунктунда:

биринчи абзацында «анын жыйналышында» деген сөздөр жокко чыгарылсын;

экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Добуштарды саноо жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жүрүшүндө талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан участкалык шайлоо комиссиясынын тѳрагасы белгилеген, кѳрүнүп турган жерден, участкалык шайлоо комиссиясынын иштешине жолтоо болбостон фотосүрөткө, кино-, көрмө тартылуулар жүргүзүлүшү мүмкүн.”;

– 50-пункт төмөнкүдөй редакцияда үчүнчү абзац менен толукталсын:

“Ар түрдүү деңгээлдердеги шайлоолор айкалыштырылган учурда, биринчи кезекте Президентти, андан кийин - Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча добуштарды саноо жүзөгө ашырылат.

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча биринчи кезекте бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерге берилген шайлоочулардын добуштарын эсептѳѳ жүзөгө ашырылат, экинчи кезекте бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партияга жана анын талапкерлерине берилген шайлоочулардын добуштарын эсептѳѳ жүзөгө ашырылат.”;

– 51-пунктунда “(мында катталган талапкерлер, талапкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматтардын оң жагында жайгашкан чарчыларды бузууга жол берилбейт)” деген сөздөр “(мында катталган талапкерлер, саясий партиялардын аталыштарын жана талапкерлердин катар номерлери менен талапкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматтардын оң жагында жайгашкан чарчыларды бузууга жол берилбейт)” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 52-пунктунда төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Шайлоочулардын тизмеси менен иш жүргүзүлгөндөн кийин шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин саны жөнүндө акт түзүлөт. Төраганын колтамгасы жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн актынын көчүрмөсү катышкан талапкерге, талапкерлердин, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө, байкоочуларга берилет, андан кийин маалыматтар чоңойтулган тариздеги протоколго киргизилет.”;

– 55-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“55. Автоматтык эсептөөчү урна добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу кагаздагы протоколду түзөт жана берет, анда иштелип чыккан бюллетендердин саны, ошондой эле ар бир талапкер, саясий партия алган жана «Баарына каршы» позициясындагы шайлоочулардын добуштарынын санынын суммалык мааниси көрсөтүлөт.

Шайлоочулардын добуштарын түздөн-түз эсептөөнүн алдында участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы автоматтык эсептөөчү урналар боюнча добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын жарыялайт, бул жөнүндө өзүнчө акт түзүлөт, ал добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго тиркелет жана участкалык шайлоо комиссиясынын бардык катышкан мүчөлөрүнүн, талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, байкоочулардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн алдында жарыя кылынат.

Автоматтык эсептөөчү урналар добуш берүүнүн бүткүл мезгилинде добуш берүүнүн купуялуулугунун ачылышына жол бербөөгө жана зымдуу жана зымсыз тарамдарга кошулбоого тийиш. Автоматтык эсептөөчү урналардан добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды алуу добуш берүү күнү саат 20дан кийин, бирок саат 23ден кечиктирбестен участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат. Автоматтык эсептөөчү урналардын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн отчеттору, мөөр менен күбөлөндүрүлгөн идентификациялоо боюнча баштапкы жана жыйынтык отчеттор добуш берилүүчү жайда турган бардык талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнө, байкоочуларга берилет.

Байланыш проблемаларынан улам автоматтык эсептөөчү урнадан берүү мүмкүн болбогон учурда участкалык шайлоо комиссиясы тийиштүү акт түзөт жана маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын серверине берүү округдук, аймактык шайлоо комиссиясында талапкерлердин, саясий партиянын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда жүргүзүлөт.

Автоматтык эсептөөчү урнанын добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө кагаз жүзүндөгү протоколу добуштарды эсептөөгө катышкан бардык адамдарга берилет, ал юридикалык мааниге ээ болбогон алдын ала маалыматтар болуп саналат.”;

– 57-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“57. Президентти шайлоо боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүү үчүн көчмө жана туруктуу орнотулган үкөктөрдөн алынып чыккан шайлоо бюллетендерин ар бир талапкер үчүн, "Баарына каршы" позициясына берилген добуштар боюнча иргешет, ошол эле учурда аныкталбаган тариздеги шайлоо бюллетендерин жана жараксыз шайлоо бюллетендерин бөлүп чыгышат. Шайлоо бюллетендерин иргөөдө участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо бюллетендеринде камтылган шайлоочулардын белгилерин жарыялашат жана шайлоо бюллетендерин көрүп көзөмөлдөө үчүн саноого катышып олтургандардын баарына көрсөтүшөт.

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүү үчүн көчмө жана туруктуу орнотулган үкөктөрдөн алынып чыккан шайлоо бюллетендерин ар бир талапкер үчүн, ар бир саясий партия үчүн, "Баарына каршы" позициясына берилген добуштар боюнча иргешет, ошол эле учурда аныкталбаган тариздеги шайлоо бюллетендерин жана жараксыз шайлоо бюллетендерин бөлүп чыгышат. Шайлоо бюллетендерин иргөөдө участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо бюллетендеринде камтылган шайлоочулардын белгилерин жарыялашат жана шайлоо бюллетендерин көрүп көзөмөлдөө үчүн саноого катышып олтургандардын баарына көрсөтүшөт.

Иргелген шайлоо бюллетендери менен участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн көзөмөлү астында талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар таанышууга укуктуу.”;

– 58-пунктунда биринчи сүйлөм төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Президентти шайлоо боюнча белгиленген тариздеги шайлоо бюллетендери боюнча шайлоочулардын добуштарын ар бир талапкерге жана «Баарына каршы» позициясы үчүн берилген добуштар боюнча өз-өзүнчө саноо жүргүзүлөт.”;

– 581 жана 582-пунктар менен төмөнкүдөй редакцияда толукталсын:

“581. Жогорку Кеңештин депутаттарын бир мандаттуу шайлоо округу боюнча белгиленген формада талапкерлер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарын эсептѳѳ ар бир талапкер жана "Баарына каршы" позициясы боюнча өз алдынча жүргүзүлөт. Иргелген шайлоо бюллетендерин саноо үн чыгаруу менен, аларды бир пачкадан экинчисине бирден алып коюу жолу менен, саноого катышып отурган адамдар уккандай жана шайлоочунун шайлоо бюллетениндеги белгисин көргөндөй жүзөгө ашырылат. Ар башка пачкалардагы шайлоо бюллетендерин бир убакта саноого жол берилбейт.

Ар бир талапкер, ар бир талапкер талапкерлердин тизмесинен жана "Баарына каршы" позициясы боюнча шайлоо бюллетендериндеги шайлоочулардын тийиштүү белгилери (добуштары) боюнча алынган маалыматтар добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизилет.

582. Жогорку Кеңештин депутаттарын бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо шайлоочулардын добуштарын эсептөө белгиленген формадагы шайлоо бюллетендери боюнча, ар бир саясий партия жана "Баарына каршы" позициясы боюнча өз алдынча жүргүзүлөт. Иргелген шайлоо бюллетендерин саноо үн чыгаруу менен, аларды бир пачкадан экинчисине бирден алып коюу жолу менен, саноого катышып отурган адамдар уккандай жана шайлоочунун шайлоо бюллетениндеги белгисин көргөндөй жүзөгө ашырылат. Ар башка пачкалардагы шайлоо бюллетендерин бир убакытта саноого жол берилбейт.

Шайлоо бюллетендерин эсептөөнүн жыйынтыктарында ар бир партия жана "Баарына каршы" позициясы боюнча алынган маалыматтар жарыяланат жана добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизилет.

Андан кийин саясий партиялар боюнча иргелген шайлоо бюллетендеринен ар бир саясий партия боюнча өзүнчө, шайлоо бюллетенинин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кезекте талапкерлердин тизмесиндеги талапкердин иреттик номери боюнча шайлоочулардын добуштарын эсептөө жүргүзүлөт.

Талапкерлердин тизмесиндеги ар бир талапкер боюнча шайлоо бюллетендерин эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча алынган маалыматтар жарыяланат жана добуш берүүнүн натыйжалары тууралуу протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизилет.

Эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенинде тиешелүү белгисин саясий партияга тиешелүү чарчыга коюп, ошол эле учурда белгини талапкерлердин тизмесиндеги талапкердин иреттик номери боюнча койбосо же болбосо белгини чыгып кеткен талапкердин чарчысына коюп салса, анда шайлоочунун добушу ушул саясий партиянын пайдасына кошуп эсептелинет.

Шайлоочулардын мындай добуштары өзүнчө эсептелинет жана добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизилет.»;

– 591-пункт менен төмөнкүдөй редакцияда толукталсын:

“591.Жогорку Кеңештин депутаттарын бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо шайлоо бюллетендери төмөнкү учурларда жараксыз деп эсептелинет, эгерде:

1) эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенине тийиштүү белгини саясий партияга тиешелүү чарчыга койсо, ошону менен бирге, ушул конституциялык Мыйзамдын 31-беренесинин 82-бөлүгүн бузуп, шайлоо бюллетенинин төмөнкү бөлүгүндөгү талапкерлердин катар номерлери бар чарчыларга бирден ашык белги койсо;

2) шайлоочу шайлоо бюллетенинин саясий партияларга тийиштүү чарчысына тиешелүү белгини койбосо, ошол эле учурда белгини шайлоо бюллетенинин төмөнкү бөлүгүндөгү талапкерлердин катар номерлери бар чарчыга койсо;

3) конституциялык Мыйзамда каралган башка учурларда.»;

– 65-пункт төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“Чет мамлекеттердин аймагында жайгашкан шайлоо участкаларынын участкалык шайлоо комиссиялары чет өлкөлүк өкүлчүлүктүн жетекчиси тарабынан күбөлөндүрүлгөн сканерден өткөн документтерди электрондук почта аркылуу жөнөтүшөт.”;

– 66-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюлгандан кийин, анын биринчи нускасы, шайлоо бюллетендерин, шайлоочулардын тизмелерин, арыздарды (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдерди, участкалык шайлоо комиссиясы түзгөн актыларды, автоматтык эсептөөчү урналардын отчетторун, идентификация боюнча баштапкы жана жыйынтык отчетту кошуп алгандагы шайлоо документтери менен бирге участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан токтоосуз саясий партиялардын өкүлдөрүнүн коштоосунда округдук, аймактык шайлоо комиссиясына жеткирилет.

Тизмеси Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталуучу алыскы жерлерде турган шайлоо участокторунун участкалык шайлоо комиссиялары ушул бөлүктө көрсөтүлгөн документтерди жеткирүүнү Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген мөөнөттөрдө жүзөгө ашырат.

Чет мамлекеттердин аймагында турган шайлоо участокторунун участкалык шайлоо комиссиялары ушул бөлүктө көрсөтүлгөн документтерди 7 календарлык күндөн кечиктирбестен тиешелүү округдук/аймактык шайлоо комиссиясына дипломатиялык каналдар аркылуу жеткирет.

Ушул бөлүктө көрсөтүлгөн документтерди жеткирүүгө тоскоол болгон форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жеткирүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.»;

– 70-пунктунда:

экинчи абзацынын биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси же анын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү добуш берүү күнүнөн кийин 7 календардык күндөн кечиктирбестен участкалык шайлоо комиссияларынын кире беришиндеги такталарга илинет жана Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында жарыяланат.”;

үчүнчү абзацында “Аймактык шайлоо комиссиясы” деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо комиссиясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 81-глава менен төмөнкүдөй редакцияда толукталсын:

“81. Шайлоочулардын саясий партиялардын тизмесиндеги талапкерлер үчүн берилген добуштарын эсептѳѳ усулу

701. Саясий партиялар боюнча иргелген шайлоо бюллетендеринен ар бир саясий партия боюнча өзүнчө, шайлоо бюллетенинин биринчи (жогорку) бөлүгүндө көрсөтүлгөн кезекте талапкерлердин тизмегиндеги талапкердин иреттик номери боюнча шайлоочулардын добуштарын эсептөө жүргүзүлөт.

702. Бир саясий партиянын шайлоо бюллетендери талапкерлердин катар номери же болбосо талапкер үчүн белги жоктор, же болбосо чыгып кеткен талапкерге добуш берилгендер боюнча иргѳѳ үчүн шайлоо комиссияларынын ортосунда бѳлүштүрүлѳт.

703. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчѳсү ѳзүнүн пачкасынан 1 катардагы талапкер үчүн белги коюлган бюллетендердин баарын иргеп алып, тѳрагага берет. Ошол партиянын калган талапкерлеринин ар бирине ушундай эле жол-жобо колдонулат. Булар аяктагандан кийин талапкерлер үчүн белги коюлбаган бюллетендер берилет.

704. Участкалык шайлоо комиссиянын тѳрагасы, катчысы жана шайлоо жабдууларынын операторлору шайлоо бюллетендерин иргѳѳгѳ катышпайт.

705. Тѳрага бир партиянын шайлоо бюллетендерин катар номерлерине ылайык (кайчы) жайгаштырат.

706. Тѳрага талапкердин катар номерин жарыя кылат жана бюллетендерди бир пачкадан экинчи пачкага которуу менен шайлоо бюллетендериндеги шайлоочулардын белгилерин катышып олтургандардага кѳргѳзүп, аларды угуза үн чыгарып иргѳѳнү жүргүзѳт. Ар кайсы пачкалардан бир эле учурда шайлоо бюлллетендерин эсептѳѳгѳ жол берилбейт. Ушундай эле жол менен талапкер үчүн белги коюлбаган шайлоо бюллетендери эсептелинет.

707. Бир партиянын ар бир талапкери үчүн эсептѳѳ аяктаганда участкалык шайлоо комиссиясынын катчысы шайлоочулардын добуштарынын санын №2 протоколдун тиркемесине жана анын чоңойтулган таризине киргизет.

708. Эгерде партия үчүн белги коюлса жана талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин катар номеринин чарчысынан тышкары бир же андан кѳп белги болсо шайлоо бюллетени жарактуу деп эсептелинет жана жалпысынан партиянын пайданысына эсептелинет.

709. Эгерде шайлоо бюллетенинин биринчи (үстүнкү) бѳлүгүндѳ «Баарына каршы» позициясына белги коюлса, мында шайлоо бюллетенинин экинчи бѳлүгүндѳ (тѳмѳнкү) ар кандай белгилер коюлса, анда добуш «Баарына каршы» позициясынын пайдасына эсептелинет.

7010. Жараксыз бюллетендер үчүн автоматтык эсептѳѳчү урнанын кѳзѳнѳгүнѳн алынган шайлоо боюллетендери участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо бюллетендеринин аныктыгы же болбосо анык эместиги боюнча кошумча текшерилет.

Эгерде алынган анык эмес бюллетендердин ичинен айрымдары участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан анык деп таанылса, анда тийиштүү акт түзүлѳт жана добуш талапкерлердин тизмесиндеги тийиштүү талапкердин пайдасына же жалпысынан партиянын пайдасына эсептелинет.»;

– 9-бѳлүгүнүн аталышында «Аймактык шайлоо комиссиялары» деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо комиссиялары” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 71-пунктунда «аймактык шайлоо» деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 72-пунктунда:

Биринчи, экинчи, үчүнчү абзацтарында «аймактык шайлоо» деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Ошондой эле, округдук, аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Президенттин кызмат ордуна ар талапкер, бир мандаттуу округ боюнча ар бир депутаттыкка талапкер, ар бир саясий партия жана талапкерлердин тизмесиндеги ар талапкер, жана бардык талапкерлерге каршы, бардык саясий партияларга каршы позициясы боюнча иргелип салынган бюллетендерди камтыган мөөр басылган баштыктарды же ящиктерди, ошондой эле участкалык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечими менен жараксыз деп табылган, жокко чыгарылган бюллетендерди өзүнчө таңгактарга салынган бюллетендерди кабыл алат, шайлоочулардын тизмеси, оператор тарабынан берилген идентификациянын чектерди кабыл алат.”;

– 73-пунктунда «аймактык шайлоо» деген сөздөр “Округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 74, 76, 77-пункттарда «аймактык шайлоо» деген сөздөр “округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 78-пунктунда «аймактык шайлоо» деген сөздөр “округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын жана үчүнчү сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Добуштарды кайра саноодо талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышып турууга укуктуу.”;

– 79-пунктунда «участкалык шайлоо» деген сөздөр “округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 80-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Округдук, аймактык шайлоо комиссиясы төмөнкү учурларда шайлоо участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп таанууга укуктуу:”;

– 801-пункту менен төмөнкүдөй редакцияда толукталсын:

“801. Эгерде шайлоолорго даярдануу, добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө учурунда талапкер, саясий партия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыгын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар орун алса, же шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүлсө, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер, талапкерлердин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп таанууга укуктуу.

Шайлоо мыйзамдарынын бузулушун аныктоонун натыйжасында добуш берген күндөн кийин талапкер, саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы анык эмес деп таанылган учурда, шайлоочулардын талапкерге, саясий партияга берген добуштары шайлоо бюллетендерин анык эмес бюллетендерге кошуу менен жараксыз деп таанылат. Мындай талапкер, саясий партия кийинки шайлоого катыша албайт.

Алар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган талапкерге, саясий партиянын талапкерлеринин тизмесине берилген шайлоочулардын добуштары депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүнү эсептөө максаттары үчүн добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын катарында эсепке алынбайт.;

– 81-пунктунда «түздөн-түз шайлоо» деген сөздөр “түздөн-түз округдук, аймактык шайлоо” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 821 – 823-пунктар менен төмөнкүдөй редакцияда толукталсын:

“821. Саясий партия алган мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач, саясий партия алган мандаттардын жалпы санынын 30 пайыздан кем эмеси шайлоочулардын кыйла көп добушун алган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлүүгө тийиш. Эгерде саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албаса аялдардын квотасы боюнча калган мандаттар Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык кезекте бөлүштүрүлөт.

Аялдар үчүн резервге калтырылган мандаттардын саны партия алган мандаттардын жалпы санына жараша болот:

1) 1, 2, 3 мандат алганда 1 мандат резервге калтырылат;

2) 4, 5, 6, 7 мандат алганда 2 мандат резервге калтырылат;

3) 8, 9, 10 мандат алганда 3 мандат резервге калтырылат;

4) 11, 12, 13 мандат алганда 4 мандат резервге калтырылат;

5) 14, 15, 16 мандат алганда 5 мандат резервге калтырылат;

6) 17, 18, 19 мандат алганда 6 мандат резервге калтырылат;

7) 20, 21, 22 мандат алганда 7 мандат резервге калтырылат;

8) 23, 24, 25 мандат алганда 8 мандат резервге калтырылат;

9) 26, 27 мандат алганда 9 мандат резервге калтырылат.

822. Андан кийин мандаттардын жалпы санынын 70 пайызы башка талапкерлерге карата шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген катар номерлери үчүн талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Мында саясий партиянын талапкерлеринин тизмелериндеги талапкерлердин позициялары ар бир талапкердин шайлоочулардан алган добуштарынын санына жараша төмөндөөчү ырааттуулукта жылдырылат.

Саясий партиялардын биринин талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда шайлоочулардан алган добуштары тең чыккан учурда, талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин позицияларынын ырааттуулугу Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген бул тизмедеги талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык аныкталат.

Эгерде шайлоочулардын алган добуштарынын саны боюнча талапкерлердин ортосунда мандаттар бөлүштүрүлгөндөн кийин бош мандаттар калса, аларды бөлүштүрүү, Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген бул тизмедеги талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык, саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин арасында жүргүзүлөт.

Мында саясий партиянын талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин кезеги талапкерлердин шайлоочулардан алган добуштарынын санына жараша аныкталат, ал эми калган талапкерлердин мындан аркы кезеги Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген тизмедеги талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык аныкталат.

823. Шайлоолордун натыйжалары боюнча саясий партияга пропорционалдык система боюнча Жогорку Кеңештеги депутаттык мандаттардын жалпы санынын 50 пайыздан көп эмеси берилиши мүмкүн.

Эгерде депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүнүн натыйжасында саясий партиянын мандаттарынын саны пропорционалдык система боюнча Жогорку Кеңештеги мандаттардын жалпы санынын 50 пайызынан ашса, анда мандаттардын ашыкча саны мандаттарды бөлүштүрүүгө жол берилген калган саясий партиялардын ортосунда алар алган добуштарга пропорционалдуу бөлүштүрүлөт.”;

– 85-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“85. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын анык эмес деп тааныйт:

1) эгерде добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын жалпы санынын үчтөн бирин камтыган шайлоо участокторунун бөлүгүндөгү добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылса;

2) эгерде талапкер (талапкерлер), саясий партиянын (партиялардын) талапкерлеринин тизмеси боюнча добуш берүүлөрдүн анык эмес деп таанылган жыйынтыктары добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын жалпы санынын үчтөн биринен ашыгын камтыса.”;

– 88-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“88. Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлердин, саясий партиялардын жана талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин, бардык талапкерлерге каршы, бардык саясий партияларга каршы берилген добуштардын ар бирин алган шайлоочулардын добуштарынын саны жөнүндө маалыматтарды, алардын негизинде аныкталган түздөн-түз төмөн турган шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорунда камтылган маалыматтарды кошуп алганда расмий жарыялоо, шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып
2 жумалык мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.”.

2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Н. Койчукеевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-ноябры

№ 786