29.08.2021 №657 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 4 - токтому менен бекитилген «Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнү

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 4 - токтому менен бекитилген «Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө» Жобо тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

« Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4 жана 8-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 26-августундагы №103 конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүү максатында

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 4 - токтому менен бекитилген «Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө» Жобо тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) токтомдун преамбуласында ««Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 2, 13-беренелерин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10, 11-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 20-беренелерин жетекчиликке алып» деген сөздөр ««Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 2, 13-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10, 11-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесин жетекчиликке алып» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө Жободо:

- 1-пунктта ««Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына,» деген сөздөр ««Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарына,» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3-пунктта « аймактык шайлоо комиссияларынын» деген сөздөрдөн мурда «округдук» деген сөз менен толукталсын;

- 5 пунктта:

биринчи абзацта «, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын» деген сөздөр алып салынсын;

экинчи абзацта « шайлоо округуна» деген сөздөрдөн мурда «бирдиктүү» деген сөз менен толукталсын;

- Жобо төмөнкүдөй мазмундагы 5-1, 5-2, 5-3 жана 5-4-пункттар менен толукталсын:

«5-1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө:

- саясий партиялар тарабынан талапкерлердин тизмеси боюнча көрсөтүлгөн - Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагы бирдиктүү шайлоо округу болуп саналат;

-бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча- калкты каттоо, жер ресурстарын бшкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматтардын негизинде 3 календардык күндөн кечиктирилбестен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бир мандаттуу шайлоо округдар түзүлөт.

5-2. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо дайындалган күндөн кийин 7 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоо округдарынын схемасын жана чектерин, ар бир шайлоо округуна кирген калктуу конуштардын (көчөлөрдүн, үйлөрдүн) тизмегин, ар бир шайлоо округунун номерин жана борборун, ар бир шайлоо округундагы шайлоочулардын санын түзөт жана бекитет.

5-3. Бир мандаттуу шайлоо округдарын түзүүдө төмөнкү талаптар сакталууга тийиш:

- шайлоо округдарынын шайлоочулардын саны боюнча болжолдуу теңдиги, мында шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен 20 пайыздан ашпаган четтөөгө жол берилет;

- шайлоо округу бирдиктүү аймакты түзөт, шайлоо округун өз ара чектешпеген аймактардан түзүүгө жол берилбейт.

Мында эреже катары, республиканын административдик-аймактык бөлүнүшү эске алынат.

5-4. Бир мандаттуу шайлоо округдарынын тизмелери, алардын чектери жана округдук, аймактык шайлоо комиссияларынын даректери көрсөтүлүү менен, алардын графикалык сүрөттөлүшүн кошуп алганда, бир мандаттуу округдар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш.

Бир мандаттуу шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары, округдук шайлоо комиссиясы жайгашкан жерлер округдук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн. »;

- 14-пунктта « аймактык шайлоо комиссияларынын» деген сөздөрдөн мурда «округдук» деген сөз менен толукталсын;

- 15-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоо участокторунун схемалары жана чек аралары 5 жылдык мөөнөткө, эреже катарында, ар бир участокто 2500дөн ашпаган шайлоочу болгондой эсеп менен түзүлөт.»;

- 17-пункттун экинчи абзацы « аймактык шайлоо комиссияларынын» деген сөздөрдөн мурда «округдук» деген сөз менен толукталсын;

- Жобонун 18, 19, 20 жана 26-пункттарында «аймактык шайлоо комиссияларынын» деген сөздөрдөн мурда «округдук» деген сөз менен толукталсын;

- 23, 24-пункттарда « кыймылсыз мүлккө укукту мамлекеттик каттоо, » деген сөздөрдөн кийин « жер ресурстарын башкаруу,» деген сөздөр менен толукталсын;

- 30-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«30. Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо участоктору аккредитациялоочу өлкөнүн тиешелүү органдары менен макулдашуу боюнча тышкы иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын сунушу менен, эреже катарында, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин аймагында түзүлөт.»;

- 31-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«31. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин аймагы шайлоо участокторунун чек арасы болуп саналат.».

2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.Шайназаровго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 29 - августу

№657