22.03.2023 №19 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-февралындагы №12 токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу

«2023-жылдын 9-апрелине дайындалган

жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо электрондук добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо жѳнүндѳ»

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-февралындагы

№12 токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу

 

Шайлоо процессинде колдонулуучу технологияларды ѳркүндѳтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинин (2023-жылдын 28-февралындагы чыг.№6-17/1508) жана Шайлоочуларды идентификациялоо программасын модернизациялоо боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун сунуштарын эске алып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4 жана 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. «2023-жылдын 9-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо электрондук добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-февралындагы №12 токтомуна тѳмѳндѳгүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Пилоттук режимде электрондук добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ Убактылуу жобонун:

- 4-пункт:

«(Тиркеме 1)» деген сөздөрдөн кийин «биометрикалык идентификациялоодон ѳтүү менен» деген сөздөр менен, «мыйзамдарда белгиленген тартипте авторизация» деген сөздөрдөн кийин «же жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялоодон, анын ичинде «Liveness» режиминде ѳң-түсүнүн геометриясы боюнча,» деген сөздөр менен толукталсын;

-18-пунктта «аутентификациялоо жана» деген сөздөр «жана/же жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча, анын ичинде «Liveness» режиминде ѳң-түсүнүн геометриясы боюнча,» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 19-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:\

«19. Шайлоочу биометрикалык идентификациялоодон ийгиликтүү өткөн учурда системада шайлоо округун көрсөтүү менен ал жөнүндө маалымат жана сүрөтү чыгат.

Андан кийин система тийиштүү шайлоо округунун электрондук бюллетенине жол берет.»;

- 20-пункт тѳмѳндѳгүдѳй редакцияда баяндалсын:

«20. Шайлоочу электрондук бюллетень көрсөтүлгөндөн кийин добуш берүүгө киришет.»;

- 21-пунктта:

биринчи абзац ««Баарына каршы» позициясына» деген сѳздѳрдѳн кийин «(«Тандоо» кнопкасын басуу)» деген сѳздѳр менен толукталсын,

пункт тѳмѳндѳгүдѳй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

« Шайлоочу добуш берүү аяктаганга чейин ѳзүнүн тандоосун тактоого укуктуу.»;

28 жана 30-пункттардагы «жана участкалар» деген сѳздѳр алып салынсын.

2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.К.Шайлдабековага жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 22-марты

№ 19