04.10.2023 №96 Чүй облусундагы Жайыл районунун Кара-Балта шаардык кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүнүдѳ Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин бекитүү тууралуу

Чүй облусундагы Жайыл районунун Кара-Балта шаардык кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүнүдѳ Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин бекитүү тууралуу

 

2022-жылдын 28-апрелинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) жаран Т. Умралиевадан арыз келип түшкѳн. Арызда Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаты Н.И. Ладожинскаянын Россия Федерациясынын жарандыгы бар экендиги тууралуу билдирген. Ушуга байланыштуу Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаты Н.И. Ладожинскаянын башка жарандыгы бар экендигин текшерүү жүргүзүүнү ѳтүнгѳн.

2022-жылдын 27-майында Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленген тартипте Н.И. Ладожинскаянын башка жарандыгы бар/жок экендигин аныктоо үчүн Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына суроо-талап жѳнѳтүлгѳн.

2023-жылдын 26-майында Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинен (26.05.2023-жыл №8/836) Россия Федерациясынын Юстиция министрлигинен келген маалымат келип түшкѳн, ага ылайык:

«Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин Миграция маселеси боюнча башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча «Россия Федерациясынын жарандыгы жѳнүндѳ» РФнын 1991-жылдын 28-ноябрындагы № 1947-1 Мыйзамынын 18-беренесинин «г» пунктунун негизинде 31.01.1994-ж. Бишкек шаарындагы Россия Федерациясынын элчилигинде 06.10.1958-ж. тѳрѳлгѳн Ладожинская Надежда Ивановнанын Россия Федерациясынын жарандыгын алгандыгы жѳнүндѳ маалымат бар.

Текшерилген адамдын Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгы жѳнүндѳ маалымат жок».

Бул маалымат Жайыл аймактык шайлоо комиссиясына кароо үчүн жѳнѳтүлгѳн.

2023-жылдын 30-майында Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы Н.И. Ладожинскаядан Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгы жѳнүндѳ маалыматты 2023-жылдын 6-июнуна чейин берүүсү тууралуу жазуу жүзүндѳ суроо-талабын жѳнѳткѳн.

Н.И. Ладожинская белгиленген мѳѳнѳттѳ Кара-Балта шаардык кеңешине депутаттыкка талапкер болуп кѳрсѳтүлгѳн, катталган жана депутат болуп шайланган учурда Жайыл аймактык шайлоо комиссиясына Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгын тастыктаган документти берген эмес.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 4-пунктуна, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктуна ылайык башка мамлекеттин жарандыгы бар же болбосо башка мамлекеттин жарандыгын алуу фактысы белгилүү болсо, бул депутаттык ыйгарым укуктарды мѳѳнѳтүнүн мурда токтотууга негиз болуп саналат.

 «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык «Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздер боюнча депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууга негиз келип чыккан күндөн тартып тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы 30 календарлык күндөн кечиктирбестен кабыл алган чечим менен жүзөгө ашырылат».

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы 2023-жылдын 6-июнундагы №20 чечими менен «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктуна, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин  2-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, ошондой эле Россия Федерациясынын компетенттүү органдарынан алынган маалыматтын негизинде «Социал демократтар» депутаттык фракциясынан Кара-Балта шаардык кеңешине депутат Н.И. Ладожинскаянын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон. 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык, «Арыздарды (даттанууларды), ошондой эле шайлоо укуктарын, шайлоо жөнүндө мыйзамдарды бузуулар жөнүндө маселени кароодо кызыкчылыктары бар тараптарга, жактарга же өкүлдөргө кароонун күнү, убактысы жана орду жөнүндө кабарланат. Көрсөтүлгөн жактар каралып жаткан маселенин маңызы боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана далилдерди келтирүүгө укуктуу».

2023-жылдын 8-июнунда Борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине Н.И. Ладожинскаядан Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын жогоруда аталган чечимине даттануу келип түшкѳн. Н.И. Ладожинская ѳзүнүн даттануусунда Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 6-июнундагы чечимин жокко чыгарууну жана териштирүү жүргүзүүнү ѳтүнгѳн.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине  Н.И. Ладожинскаянын даттануусун кароонун алкагында Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 2023-жылдын 9-июнунда Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилигине Н.И. Ладожинскаянын Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандагы туралуу маалымат берүүнү расмий суроо-талап жѳнѳтүлгѳн.

2023-жылдын 18-июлунда Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилиги тѳмѳндѳгүлѳрдү билдирген: «россиялык жарандыгы бар же жоктугу жѳнүндѳ маалыматты алуу үчүн Н.И. Ладожинскаянын ѳзү Россия Федерациясынын жарандыгы бар экендигин же болбосо жоктугун тастыктаган шарттарга текшерүү жүргүзүү жѳнүндѳ арыз менен Россия Федерациясынын элчилигинин консулдук бѳлүмүнѳ ѳзү кайрылуусу зарыл.

Мындай кайрылуу болбогон учурда анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштетүүгѳ Н.И. Ладожинскаянын макулдугун Элчиликке берүүгѳ жол берилет, анын кол тамгасы Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилигинин консулдук бѳлүмүндѳ нотариус менен тастыкталууга тийиш».

2023-жылдын 22-июлунда Россия элчилигинин катынын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы Россия Федерациясынын элчилигинин консулдук бѳлүмүндѳ жеке маалыматтарын иштетүүгѳ макулдук берүүнүн зарылдыгы жѳнүндѳ Н.И. Ладожинскаяга жазуу жүзүндѳ маалымдаган.

2023-жылдын 11-августунда Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилигинин консулдук бѳлүмү Н.И. Ладожинскаяга мына буларды маалымдаган: «11.08.2023-ж. Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилигинин консулдук бѳлүмүдѳ 06.10.1958-ж. тѳрѳлгѳн Ладожинская Надежда Ивановнанын Россия Федерациясынын жарандыгы бар/жок экендигин тастыктаган шарттарды текшерүүгѳ арызы кабыл алынды.» 

2023-жылдын 26-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясынын кайрадан жиберген суроо-талабына Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилиги мындай маалымат берген: «27.07.2006 -ж. М l52-ФЗ «Жеке маалыматтар жѳнүндѳ» Россия Федерациясынын Федералдык мыйзамынын талаптарын эске алып, 06.10.1958-ж. тѳрѳлгѳн Ладожинская Надежда Ивановнанын Россия Федерациясынын жарандыгы бар/жок экендигин тастыктаган шарттарды текшерүүнүн натыйжалары   анын жеке ѳзүнѳ гана берилиши мүмкүн».

2023-жылдын 28-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясына Н.И. Ладожинскаядан кайрылуу келип түшкѳн, анда Россия Федерациясынын консулдук бѳлүмүнүн расмий жообун күтүүнү ѳтүнгѳн. 2023-жылдын 28-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясы Н.И. Ладожинскаядан Россия Федерациясынын жарандыгы жок же жарандыктан чыккандыгы жөнүндө маалымат берүүнү кайрадан сураган.

Бүгүнкү күнгѳ чейин   Н.И. Ладожинская тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына да, Жайыл аймактык шайлоо комиссиясына да Кара-Балта шаардык кеңешине депутаттыкка аны кѳрсѳткѳн, талапкер кылып каттаган жана депутат болуп шайланган учурда Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгын тастыктаган документ берилген жок.

2023-жылдын 29-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясына Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 6-июнундагы №20 чечими келип түштү.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 6-июнундагы №20 чечими «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамыныни 20-беренесинин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин нормаларына  ылайык келет.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 28-пунктуна ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет».

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 5-беренелеринин тараптарына Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын чечиминин ылайык келүүсүн карап чыгып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. «Социал демократтар» депутаттык фракциясынан Чүй облусундагы Жайыл районунун Кара-Балта шаардык кеңешине депутат Н.И. Ладожинскаянын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳ» Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 6-июнундагы №20 чечими бекитилсин.

2. Бул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык,  билип туруп анык эмес маалымат бергендиги үчүн, Н.И. Ладожинскаяны жоопкерчиликке тартуу маселесин кароого Жайыл аймактык шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу кызмат адамына жөнөтүлсүн.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун кѳчүрмѳсү Жайыл аймактык шайлоо комиссиясына жана Кара-Балта шаардык кеңешине жѳнѳтүлсүн.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                

Бишкек ш., 2023-жылдын 4 октябры

№ 96